Vzory dokumentov

Odísť z práce počas skúšobnej doby: Tento VZOR ukončenia pracovného pomeru použite

Poradňa  /   Diskusia

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe môže urobiť zamestnanec aj zamestnávateľ písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.... 


Ilustračné foto

Máte podpísať dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti? Na toto si dajte pozor + VZOR

Poradňa  /   Diskusia

Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti a ktorý pracuje na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzavreli dohodu o zodpovednosti, preberá zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách ( napr. ceniny, zásoby, tovar) spoločne s ostatnými zamestnancami.


Neospravedlnená absencia v práci?

Neospravedlnená absencia v práci? Zamestnávateľ môže takto zakročiť!

Poradňa  /   Diskusia

Zákon dáva zamestnávateľovi možnosť (nie povinnosť) krátiť zamestnancovi dovolenku za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) o jeden až dva dni.


Ilustračné foto

Podpisujete dohodu o hmotnej zodpovednosti? Takto by mala vyzerať!

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je dvojstranným právnym úkonom uzatvoreným medzi zamestnancom a zamestnávateľom v písomnej forme a musí byť účastníkmi dohody podpísaná.


Ilustračné foto

Odvolanie výpovede zo strany zamestnanca

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Výpoveď, ktorá bola doručená zamestnávateľovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Zamestnávateľ nie je povinný s odvolaním výpovede súhlasiť a ani nie je povinný sa k nemu vyjadriť.


Ilustračné foto

Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.


Ilustračné foto

Dohoda a výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Dohody o brigádnickej práci študentov sa môžu uzatvárať len so žiakmi strednej školy alebo študentmi dennej formy vysokoškolského štúdia, podľa § 227 a nasl. zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.


Ilustračné foto

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Žaloba o zaplatenie mzdy, odstupného a iných peňažných pohľadávok.


Ilustračné foto

Dohoda o pracovnej činnosti

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.


Ilustračné foto

Súdny poplatok. Kedy ho netreba platiť

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Zamestnanec dlhodobo nedostáva mzdu a so zamestnávateľom sa nedá nijako dohodnúť, dokonca ani kontrola z Inšpektorátu práce nepomohla. Zamestnanec dostal výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ale domnieva sa, že sú neplatné. Takéto situácie sa vyskytujú často a zamestnancom nezostáva iná možnosť, ako sa domáhať svojich nárokov súdnou cestou,... 


Ilustračné foto

Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti

Vzory dokumentov  /   Diskusia

Zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy môže vykonávať inú zárobkovú činnosťou (napríklad na základe živnostenského oprávnenia). Ak ide o konkurenčné práce vo vzťahu k zamestnávateľovi, musí požiadať o súhlas zamestnávateľa.<< Predchadzajúci 1 2 Nasledujúci >>

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates