Vzory dokumentov

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Odísť z práce počas skúšobnej doby: Tento VZOR ukončenia pracovného pomeru použite

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe môže urobiť zamestnanec aj zamestnávateľ písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Písomné... 

Ilustračné foto
 |  Poradňa
Máte podpísať dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti? Na toto si dajte pozor + VZOR

Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti a ktorý pracuje na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzavreli dohodu o... 

Neospravedlnená absencia v práci?
 |  Poradňa
Neospravedlnená absencia v práci? Zamestnávateľ môže takto zakročiť!

Zákon dáva zamestnávateľovi možnosť (nie povinnosť) krátiť zamestnancovi dovolenku za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) o jeden až dva dni.

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Podpisujete dohodu o hmotnej zodpovednosti? Takto by mala vyzerať!

Dohoda o hmotnej zodpovednosti je dvojstranným právnym úkonom uzatvoreným medzi zamestnancom a zamestnávateľom v písomnej forme a musí byť účastníkmi dohody... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Odvolanie výpovede zo strany zamestnanca

Výpoveď, ktorá bola doručená zamestnávateľovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Zamestnávateľ nie je povinný s odvolaním výpovede súhlasiť a ani nie... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok,... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Dohoda a výpoveď dohody o brigádnickej práci študentov

Dohody o brigádnickej práci študentov sa môžu uzatvárať len so žiakmi strednej školy alebo študentmi dennej formy vysokoškolského štúdia, podľa § 227 a... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Návrh na vydanie platobného rozkazu

Žaloba o zaplatenie mzdy, odstupného a iných peňažných pohľadávok.

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Súdny poplatok. Kedy ho netreba platiť

Zamestnanec dlhodobo nedostáva mzdu a so zamestnávateľom sa nedá nijako dohodnúť, dokonca ani kontrola z Inšpektorátu práce nepomohla. Zamestnanec dostal... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom inej zárobkovej činnosti

Zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy môže vykonávať inú zárobkovú činnosťou (napríklad na základe živnostenského oprávnenia). Ak ide o konkurenčné... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z tzv. disciplinárnych dôvodov a to z dôvodu, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Žiadosť o úpravu pracovného času

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti a... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce môže byť uzatvorená najviac na 12 mesiacov a rozsah práce na základe jednej dohody nemôže byť väčší ako 350 hodín do roka. Vykonanie... 

Ilustračné foto
 |  Vzory dokumentov
Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou/Dohoda o skončení pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru dohodou je dvojstranný právny úkon, ktorý vyjadruje dohodu zamestnanca a zamestnávateľa o tom, že v určitý deň dôjde ku skončeniu... 

Staršie správy