Máte podpísať dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti? Na toto si dajte pozor + VZOR

Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti a ktorý pracuje na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzavreli dohodu o zodpovednosti, preberá zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách ( napr. ceniny, zásoby, tovar) spoločne s ostatnými zamestnancami.

Jednotlivým zamestnancom  budú určené ich podiely na náhrade škody v pomere ich priemerných zárobkov, pričom zárobok vedúceho a jeho zástupcu sa započítava v dvojnásobnej výške. Vedúci a jeho zástupca sú tiež povinní podľa pomeru ich priemerných  zárobkov nahradiť aj ostávajúcu časť schodku, ktorá nebola uhradená jednotlivými zamestnancami zodpovedajúcimi iba do výšky svojho priemerného mesačného zárobku.

Dohoda musí byť uzatvorená písomne. Zamestnávateľ nemôže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom mladším ako 18 rokov. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody odstúpiť aj v prípade, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne jeho zástupca. Odstúpenie musí byť písomné.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká skončením pracovného pomeru.

Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami

a) pri skončení všetkých týchto dohôd,

b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,

c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,

d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,

e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.

Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.

Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.

Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti nájdete tu.

Zdielať článok na Facebooku
20.12.2016  |  Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates