Nenastúpite do práce? Pripravte sa na to, čo vám hrozí

Zamestnanec nám už druhý deň nenastúpil do práce ani nám neoznámil dôvod. Ako môžeme postupovať? Môžeme mu dať výpoveď? Čitateľka Jana

 

 

 

 

 

 

Právnička radí: Ak bola so zamestnancom uzatvorená pracovná zmluva a zamestnanec ešte nezačal vykonávať prácu, zamestnávateľ má právo v zmysle  ustanovenia § 19 ods. 2  Zákonníka práce  odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak

a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,

b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo

Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné  a musí byť zamestnancovi doručené do vlastných rúk.

Ak zamestnanec  začal vykonávať  prácu u zamestnávateľa a nedostaví sa do  práce, jedná sa o porušenie pracovnej disciplíny, pokiaľ mu vo výkone práce nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.  Zákonník práce rozlišuje dva stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny, a to menej závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny  a spája s porušením pracovnej  disciplíny rôzne následky  v závislosti od intenzity porušenia, trvania porušenia a ostatných konkrétnych okolností. Pri vyhodnotení porušenia je potrebné prihliadať na osobu zamestnanca, jeho pracovnú pozíciu, doterajšie plnenie úloh, aj na dôsledky a prípadnú škodu, ktorá v dôsledku jeho konania vznikla a súčasne je potrebné brať do úvahy aj konkrétne pomery u zamestnávateľa.

V prípade, ak zamestnávateľ okamžite  skončí pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny a  zamestnanec by namietal na súde neplatné skončenie pracovného pomeru, súd bude skúmať všetky okolnosti a aj predchádzajúce zvyklosti u zamestnávateľa, napr. ak boli v minulosti tolerované absencie  a zamestnávateľ ich riešil tým spôsobom, že zamestnanec si na dané dni dodatočne vypísal dovolenkový lístok, je pravdepodobné, že absencia zamestnanca nebude  súdom vyhodnotená ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a okamžité skončenie alebo výpoveď z tohto dôvodu nebudú platné a pracovný pomer bude trvať naďalej.

Neospravedlnené zameškanie viac ako jednej pracovnej zmeny sa však zvyčajne v zmysle ustálenej judikatúry  považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ môže:

  • okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, prípadne
  • dať zamestnancovi  výpoveď z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e )  Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ je povinný každé okamžité skončenie pracovného pomeru  alebo výpoveď vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú  okamžité skončenie alebo výpoveď neplatné/-á.


Prečítajte si tiež: Zákaz výpovede: Ktorých zamestnancov sa týka ochranná lehota?


Okamžité skončenie pracovného pomeru: V zmysle  § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer  so zamestnancom vtedy, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Z rozhodovacej praxe súdom vyplýva, že za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje napríklad dlhodobá absencia, požívanie alkoholu na pracovisku výkon konkurenčnej činnosti bez súhlasu zamestnávateľa, krádež, porušenie bezpečnostných predpisov.

Výpoveď: V zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu závažným spôsobom, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či dá zamestnancovi výpoveď alebo s ním skončí pracovný pomer okamžite.

Ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom,  zamestnávateľ  ho pri prvom takom  musí písomne upozorniť, že v prípade opakovania porušenia pracovnej disciplíny v nasledujúcich šiestich mesiacoch , môže byť zamestnancovi daná výpoveď. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu, aby sa k dôvodom vyjadril.

Krátenie mzdy: Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu mzdu, takže za čas neospravedlnenej absencie zamestnancovi mzda nepatrí. V zmysle ustanovenia § 144a ods. 2 písm. f) Zákonníka práce, za výkon práce sa nepovažuje doba neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny alebo jej časti.  Súčasne, v zmysle ustanovenia § 109 ods. 3 Zákonníka práce, za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni, rozhodnutie o dĺžke krátenia dovolenky ( 1 alebo 2 dni) je v kompetencii zamestnávateľa.  

Náhrada škody: Zamestnávateľ vyžadovať od zamestnanca a náhradu škody, ktorá mu vznikla konaním resp. nekonaním zamestnanca (napr.  náklady na zabezpečenia náhradného plnenia úloh, ktoré mal splniť zamestnanec. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s výškou škody a pokiaľ ju tento neuzná a nenahradí dobrovoľne, môže zamestnávateľ vymáhať škodu  súdnou cestou.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
11.09.2017  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (1 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates