Nenastúpite do práce? Pripravte sa na to, čo vám hrozí

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Zamestnanec nám už druhý deň nenastúpil do práce ani nám neoznámil dôvod. Ako môžeme postupovať? Môžeme mu dať výpoveď? Čitateľka Jana

 

 

 

 

 

 

Právnička radí: Ak bola so zamestnancom uzatvorená pracovná zmluva a zamestnanec ešte nezačal vykonávať prácu, zamestnávateľ má právo v zmysle  ustanovenia § 19 ods. 2  Zákonníka práce  odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak

a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,

b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo

Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné  a musí byť zamestnancovi doručené do vlastných rúk.

Ak zamestnanec  začal vykonávať  prácu u zamestnávateľa a nedostaví sa do  práce, jedná sa o porušenie pracovnej disciplíny, pokiaľ mu vo výkone práce nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.  Zákonník práce rozlišuje dva stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny, a to menej závažné a závažné porušenie pracovnej disciplíny  a spája s porušením pracovnej  disciplíny rôzne následky  v závislosti od intenzity porušenia, trvania porušenia a ostatných konkrétnych okolností. Pri vyhodnotení porušenia je potrebné prihliadať na osobu zamestnanca, jeho pracovnú pozíciu, doterajšie plnenie úloh, aj na dôsledky a prípadnú škodu, ktorá v dôsledku jeho konania vznikla a súčasne je potrebné brať do úvahy aj konkrétne pomery u zamestnávateľa.

V prípade, ak zamestnávateľ okamžite  skončí pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny a  zamestnanec by namietal na súde neplatné skončenie pracovného pomeru, súd bude skúmať všetky okolnosti a aj predchádzajúce zvyklosti u zamestnávateľa, napr. ak boli v minulosti tolerované absencie  a zamestnávateľ ich riešil tým spôsobom, že zamestnanec si na dané dni dodatočne vypísal dovolenkový lístok, je pravdepodobné, že absencia zamestnanca nebude  súdom vyhodnotená ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a okamžité skončenie alebo výpoveď z tohto dôvodu nebudú platné a pracovný pomer bude trvať naďalej.

Neospravedlnené zameškanie viac ako jednej pracovnej zmeny sa však zvyčajne v zmysle ustálenej judikatúry  považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ môže:

  • okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, prípadne
  • dať zamestnancovi  výpoveď z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. e )  Zákonníka práce. 

Zamestnávateľ je povinný každé okamžité skončenie pracovného pomeru  alebo výpoveď vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú  okamžité skončenie alebo výpoveď neplatné/-á.


Prečítajte si tiež: Zákaz výpovede: Ktorých zamestnancov sa týka ochranná lehota?


Okamžité skončenie pracovného pomeru: V zmysle  § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer  so zamestnancom vtedy, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Z rozhodovacej praxe súdom vyplýva, že za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje napríklad dlhodobá absencia, požívanie alkoholu na pracovisku výkon konkurenčnej činnosti bez súhlasu zamestnávateľa, krádež, porušenie bezpečnostných predpisov.

Výpoveď: V zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu závažným spôsobom, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či dá zamestnancovi výpoveď alebo s ním skončí pracovný pomer okamžite.

Ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom,  zamestnávateľ  ho pri prvom takom  musí písomne upozorniť, že v prípade opakovania porušenia pracovnej disciplíny v nasledujúcich šiestich mesiacoch , môže byť zamestnancovi daná výpoveď. Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu, aby sa k dôvodom vyjadril.

Krátenie mzdy: Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu mzdu, takže za čas neospravedlnenej absencie zamestnancovi mzda nepatrí. V zmysle ustanovenia § 144a ods. 2 písm. f) Zákonníka práce, za výkon práce sa nepovažuje doba neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny alebo jej časti.  Súčasne, v zmysle ustanovenia § 109 ods. 3 Zákonníka práce, za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni, rozhodnutie o dĺžke krátenia dovolenky ( 1 alebo 2 dni) je v kompetencii zamestnávateľa.  

Náhrada škody: Zamestnávateľ vyžadovať od zamestnanca a náhradu škody, ktorá mu vznikla konaním resp. nekonaním zamestnanca (napr.  náklady na zabezpečenia náhradného plnenia úloh, ktoré mal splniť zamestnanec. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s výškou škody a pokiaľ ju tento neuzná a nenahradí dobrovoľne, môže zamestnávateľ vymáhať škodu  súdnou cestou.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Zamestnanec Práce Výpoveď Nenastúpil Do Hrozí Čo Mi Nenastúpiť
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy