Môžete odmietnuť podpísať výpoveď? Na toto máte právo

Manžel pracuje vo firme viac ako 7 rokov. Počas PN-ky sa dopočul, že po nástupe do práce ho čaká výpoveď a jeho prácu už rozdelili medzi nových 5 zamestnancov. Posledný deň PN oznámil, kedy nastúpi a personalistka mu na jeho otázku, čo s ním ďalej zamýšľajú odpovedala, že bude mať na starosti nový pracovný tím. Avšak ho privítali s tým, že dostáva výpoveď bez dôvodu. Po jeho námietke, že chce vedieť dôvod, dopísali, že jeho pracovná pozícia bola zrušená a je nepotrebný. Ponúkli mu 2-mesačné odstupné a preplatenie zvyšku dovolenky. Novú, inú prácu mu neponúkli. Požiadal ich o lehotu, aby sa poradil s právnikom, avšak to mu neumožnili, výpoveď mu neodovzdali ani nedovolili vyhotoviť fotokópiu. Zachoval sa správne, keď odmietol podpísanie výpovede? Svedkovia odmietnutia neboli prítomní žiadni. Aký postup má zvoliť, keď s výpoveďou vôbec nesúhlasí? Postupoval zamestnávateľ v súlade so zákonom? Čitateľka Denisa

Právnička radí: Výpoveď je jednostranný právny úkon a ak s ním zamestnanec nesúhlasí alebo ak  je presvedčený, že nie sú dané dôvody na výpoveď, nevyrieši situáciu tým spôsobom, že neprevezme výpoveď resp. že nepodpíše prevzatie výpovede. Ak zamestnanec odmietne  podpísať prevzatie výpoveď, účinky doručenia výpovede nastanú aj tak. Zamestnávateľ môže odovzdať výpoveď za prítomnosti svedkov, aby v prípade  súdneho sporu dosvedčili, že výpoveď bola daná. Aj v prípade, ak neboli  pri odovzdaní  prítomní svedkovia, súd  bude v prípade konania o určení neplatnosti výpovede skúmať vyhlásenia zamestnanca a zamestnávateľa. Ak chce zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď, nie je povinný poskytnúť čas na rozmyslenie alebo mu možnosť poradiť sa s právnikom, lebo  prevzatím výpovede zamestnanec len potvrdzuje, že mu bola doručená, ale nevyjadruje  svoj súhlas s dôvodmi alebo s výškou odstupného - ako uvádzame už na začiatku- výpoveď je jednostranný úkon a súhlas zamestnanca  nie je potrebný.


Prečítajte si tiež: Úrady práce sprísňujú podmienky: Týchto špekulantov už do evidencie uchádzačov nezaradia


Jedným z predpokladov platnosti výpovede je jej doručenie, teda  odovzdanie výpovede podpísanej zamestnávateľom zamestnancovi, či už osobne na pracovisku alebo na inom mieste, kde sa zamestnanec zdržiava alebo doručenie výpovede poštou  do vlastných rúk zamestnanca.  Výpoveď musí byť podpísaná zamestnávateľom.

Z opisu situácie v otázke vyplýva, že dokument, označený ako výpoveď nebol odovzdaný, dokonca ho zamestnávateľ odmietol zamestnancovi odovzdať, ale vyžadoval od neho podpis hneď na mieste. Z tohto konania nie je zrejmé, či mal zamestnanec podpísať prevzatie výpovede; v takom prípade nie je dôvod neodovzdať  zamestnancovi výpoveď. Môžeme predpokladať, že sa nejednalo o výpoveď alebo o dohodu o skončení pracovného pomeru. Ak sa skutočnej  jednalo o dohodu, zamestnanec urobil správne, že ju nepodpísal, ak s jej obsahom nesúhlasil. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon  a nemôže byť platne uzatvorená bez súhlasu obidvoch zmluvných strán.

V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.

Rozdiel medzi dohodou a výpoveďou je aj v čase skončenia pracovného pomeru:

  • ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby; tá je 3 mesiace v prípade  výpovede danej zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trval viac ako 7 rokov a ak sa má pracovný pomer skončiť z nadbytočnosti (napr. ak bola daná výpoveď v máji, výpovedný doba plynie od 1.6. a pracovný pomer sa skončí 31.8.) Počas výpovednej doby pracovný pomer stále trvá a zamestnanec má nárok na  mzdu  a zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu.
  • ak je uzatvorená dohoda, pracovný pomer sa skončí ku dňu dojednanému v dohode

Ďalší rozdiel medzi dohodou a výpoveďou je aj vo výške odstupného:

  • Ak je daná výpoveď z nadbytočnosti  a pracovný pomer najmenej 5 a menej ako 10 rokov, zamestnanec má  nárok na dvojmesačné odstupné
  • Ak  je uzatvorená dohoda o skončení pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec sa stal nadbytočným a  pracovný pomer trval najmenej 5 a menej ako 10 rokov, zamestnanec má nárok na trojmesačné odstupné

Ak zamestnávateľ doručí zamestnancovi výpoveď a ten s ňou nesúhlasí, môže  sa do dvoch mesiacov, odkedy sa mal pracovný pomer skončiť, domáhať na súde neplatnosti výpovede. Dôvody  neplatnosti môžu byť rôzne, napr. zamestnanec sa nestal nadbytočným v dôsledku organizačných zmien, výpoveď nebola riadne doručená, zamestnávateľ si nesplnil ponukovú povinnosť iného pracovného miesta, i keď v tom čase mal voľné pracovné miesto. Po uplynutí dvojmesačnej lehoty nie je možné domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde.

Ak zamestnanec zamestnávateľovi oznámi, že trvá na tom, aby ho aj naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa neskončí s výnimkou prípadu, keď súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca aj naďalej zamestnával.

V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. R 48/1997, ak zamestnanec po doručení okamžitého skončenia pracovného pomeru neoznámi zamestnávateľovi, že na ďalšom zamestnávaní trvá, ale podá žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je oznámenie voči zamestnávateľovi nahradené dňom doručenia žaloby.


Prečítajte si tiež: Sledujú vás v práci kamerou? Na toto všetko má zamestnávateľ právo


Ak bol pracovný pomer skončený neplatne ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy  v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru). Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov, môže súd  náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.

Zdielať článok na Facebooku
22.05.2017  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
4.2/5 (6 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates