Zákaz výpovede: Ktorých zamestnancov sa týka ochranná lehota?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Vrátila som sa do práce ešte počas trvania mojej rodičovskej dovolenky. Zaujímalo by ma, či mi môže dať zamestnávateľ výpoveď pred tým, ako mi skončí rodičovská dovolenka oficiálne. Moje dieťa má 21 mesiacov, s otcom dieťaťa žijeme spolu, ale vydatá nie som. Môj zamestnávateľ vie o mojej rodinnej situácii, čiže o spolužití. Nie som si ale istá, či ma berie ako osobu, ktorá sa sama stará o dieťa mladšie ako tri roky. Môžem dostať výpoveď v takejto situácii? Čitateľka Andrea

 

 

Právnička radí: Zákon priznáva zvýšenú ochranu pred výpoveďou zamestnankyni na materskej dovolenke, na rodičovskej dovolenke aj osamelej matke dieťa mladšieho ako tri roky.  Tieto obdobia sa nazývajú ochranná lehota a platí počas nej zákaz výpovede.


Prečítajte si tiež: Dostala som výpoveď a som tehotná: Ako mám postupovať?


Zákaz výpovede sa však nevzťahuje na výpoveď:

a) z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce  v dobe, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky, a v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,

b) z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke  podľa §166 ods. 1 Zákonníka práce,

c) pre iné porušenie pracovnej disciplíny, ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) z dôvodu, ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

S osamelou zamestnankyňou, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, nie je možné ukončiť pracovný pomer okamžitým skončením.

Zvýšená ochrana pred výpoveďou sa týka aj osamelého zamestnanca. Zákonník práce stanovuje, že osamelým zamestnancom je ten, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený, rozvedený, prípadne sa jedná o iné vážne dôvody. V súčasnosti  sa stále častejšie vyskytujú situácie, kedy partneri alebo rodičia dieťaťa spolu žijú, ale nie sú manželmi a nemajú ani trvalé bydlisko obaja na rovnakej adrese. Zamestnanci nemajú voči zamestnávateľovi ohlasovaciu povinnosť, čo sa týka ich osamelosti respektíve skončenia osamelosti. Najmä pri skončení pracovného pomeru je pre zamestnávateľa ťažké zistiť, aké sú osobné pomery zamestnanca.

Zamestnanec je osamelý len v prípade, že:

  • žije sám (nebýva s partnerom alebo s príbuznými) 

a súčasne

  • je slobodný, ovdovený alebo rozvedený, prípadne žije sám z iných vážnych dôvodov (jeho partner vykonáva dlhobodo prácu v zahraničí, je umiestnený v opatrovateľskom ústave, je vo výkone trestu a pod.)

Je v záujme zamestnávateľa, aby sa pri skončení pracovného pomeru uistil, či je zamestnanec osamelý. Na tento účel môže od zamestnanca vyžadovať potvrdenia vydané tretími stranami alebo čestné vyhlásenie o osamelosti. Ak má zamestnávateľ informácie, že zamestnanec predložil nepravdivé čestné vyhlásenie o osamelosti, nemusí ho posudzovať ako osamelého, ale musí byť pripravený preukázať túto skutočnosť pre prípad súdneho sporu o neplatnosť výpovede.


Prečítajte si tiež: Otec na materskej dovolenke? Takéto sú jeho povinnosti voči zamestnávateľovi


Viac o téme: S Matka Ochranná Zákaz Výpoveď Vdovec Výpovede Lehota Osamelý Dieťaťom Ovdovený
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy