Doručovanie výpovede a plynutie výpovednej doby

Keď bola výpoveď zaslaná poštou dňa 30. 3. 2012 a zamestnávateľ až 5.4.2012 povedal, že mu prišla, tak moja výpovedná doba začína plynúť dňom, kedy som ja výpoveď poslala, čiže dátum potvrdenky z pošty alebo dátum kedy si zamestnávateľ poštu vyzdvihol? Kedy mi teda končí výpovedná doba?

Poradňa: Výpoveď ako aj iné dokumenty zamestnávateľa alebo zamestnanca, ktoré sa týkajú pracovnoprávnych vzťahov, sa doručujú spravidla na pracovisku.

Doručenie písomností zamestnávateľovi

Písomnosti zamestnanca týkajúce sa vzniku zmeny a zániku pracovného pomeru doručuje zamestnanec na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku. Doručovanie na pracovisku zamestnanec vykoná odovzdaním napr. výpovede osoby oprávnenej vo vzťahu k zamestnancovi na vystupovanie v mene zamestnávateľa ( napr. priamy nadriadený alebo u zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, ktorýkoľvek vedúci zamestnanec zamestnávateľa) alebo oddeleniu alebo zamestnancovi zodpovednému za preberanie písomností adresovaných zamestnávateľovi (zvyčajne podateľňa). Zamestnanec môže doručovať písomnosti zamestnávateľovi aj poštou na adresu sídla zamestnávateľa formou doporučenej zásielky.

 

Povinnosť zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

V prípade doručovania poštou je rozhodujúci okamih doručenia písomnosti, nie je podania na pošte na prepravu.

 

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru zamestnanca

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, v praxi často nazývané aj ako zápočtový list a a uviesť v ňom najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, údaje o výške mzdy, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a údaje potrebné pre výpočet podpory v nezamestnanosti.

 

Doručenie písomností zamestnancovi

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk a to na pracovisku alebo v mieste trvalého alebo prechodného pobytu alebo na inom mieste akékoľvek iné miesto, kde možno zamestnanca osobne zastihnúť, ak sa písomnosť doručuje osobne. Ak zamestnávateľ doručuje písomnosť poštovou prepravou, miestom doručenia je adresa, o ktorej zamestnávateľ vie ako o poslednej, t.j., najaktuálnejšej adrese trvalého alebo prechodného pobytu zamestnanca, t. j. o mieste, kde sa zamestnanec podľa svojho oznámenia zamestnávateľovi pravidelne zdržiava a kde ho teda na účely riadneho odovzdania písomnosti možno zastihnúť.

 

Ak zamestnávateľ doručuje písomnosť na pracovisku, má zamestnancovi odovzdať jeden exemplár písomnosti a na druhom exemplári, ktorý si ponechá zamestnávateľ, mu zamestnanec vyznačí prevzatie a to uvedením dátumu prevzatia a podpisom. Ak zamestnanec odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú, pričom na účely právnej istoty by pri úkone mali byť prítomní svedkovia.

 

Zamestnávateľ, ktorý posiela písomnosť poštovým podnikom na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, posiela doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou "do vlastných rúk". V takomto prípade sa považuje písomnosť za doručenú keď ju zamestnanec prevezme alebo ak ju poštový podnik vráti ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním zamestnanca alebo opomenutím, t.j., napr. ak zamestnanec bez vážnych dôvodov zásielku na pošte neprevzal alebo aj v tom prípade, ak zamestnanec zásielku odmietol prevziať.

 

Začiatok výpovednej doby

Ak je výpoveď doručená, výpovedná doba začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Dĺžka výpovednej doby závisí od trvania pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede. Ak dáva výpoveď zamestnanec, ktorého pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je 1 mesiac, v opačnom prípade je výpovedná doba dva mesiace.

25.04.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk
 

Zdielať článok na Facebooku
25.04.2012  |  
Hodnotenie článku:
4.2/5 (5 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates