Je výpoveď daná zamestnávateľom platná?

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru dňa 10.4.2007 na dobu určitú do 21.12.2007. Dňa 20.12.2007 bola uzatvorená pracovná zmluva, ktorou sa pracovný pomer menil od 21.12.2007 na dobu neurčitú. Dňa 27.9.2011 bola daná výpoveď zamestnancovi, podľa § 63 odst. 1 písm. b s 2 mesačnou výpovednou dobou, v ktorej sa odvolávame na pracovnú zmluvu zo dňa 10.4.2007. 2 mesačná výpovedná doba uplynula 30.11.2011 a zamestnanec nám prostredníctvom svojej manželky doručil potvrdenie o dočasnej PN od 1.12.2011.

Poradňa: Na posúdenie otázky, či sa jedná o neplatnosť výpovede, v tomto prípade nemáme dostatočné informácie, preto môžeme uviesť len stručné zhrnutie podmienok platnosti výpovede a záverom sa vyjadriť ku skutočnostiam, ktoré uvádzate o svojej otázke.

Výpoveď daná zamestnancovi u dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti, a to konkrétne ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na interné rozhodnutie zamestnávateľa. Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nesmie po skončení pracovného pomeru počas nasledujúcich 2 mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca.

Ak na tom istom pracovisku a oddelení pracuje viacero zamestnancov, je na rozhodnutí zamestnávateľa, ktorých zamestnancov prepustí – o tom, ktorý zamestnanec je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ.

Po rozhodnutí o organizačných zmenách a predtým, ako doručí zamestnancovi výpoveď, musí mu zamestnávateľ ponúknuť inú vhodnú prácu v súlade s ustanovením § 63 ods. 2 Zákonníka práce, inak je výpoveď neplatná. Zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, ak takéto pracovné miesto nemá.

 

Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Dôvod výpovede sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

 

Výpovedná lehota je dva mesiace. Ak ju zamestnávateľ dal tomu, kto u neho odpracoval najmenej päť rokov, tak je najmenej tri mesiace. Plynúť začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. V prípade opísanom vyššie je výpovedná doba dva mesiace a keďže zamestnanec nepožiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodu pred začiatkom plynutia výpovednej doby, nevznikol mu nárok na odstupné a jeho pracovný pomer sa skončil uplynutím výpovednej doby k 30.11.2011.

 

V zmysle ustanovenia § 64 a nasl. Zákonníka práce, trvanie PN sa považuje za ochrannú dobu, kedy nie je možné zamestnancovi dať výpoveď a ak by mu bola daná výpoveď pred začiatkom PN a PN by vznikla až počas trvania výpovednej doby, pracovný pomer by sa skončil až posledným dňom trvania PN.

 

V prípade opísanom vyššie však PN vznikla až po uplynutí výpovednej doby, t.j. po skončení trvania pracovného pomeru, preto nebude mať vplyv na skončenie pracovného pomeru a trvania výpovednej doby.

02.01.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
03.01.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates