Predzmluvné vzťahy

§ 41 Zákonník práce

(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

(3) Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

(4) Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

(5) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie

a) o tehotenstve,
b) o rodinných pomeroch,
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

(7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

(8) Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

(9) Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

Vysvetlivky

Určité informačné povinnosti máte vy aj Váš zamestnávateľ už pred založením pracovného pomeru. Toto štádium nazývame v ZP predzmluvné vzťahy.

Zamestnávateľ
Povinnosti zamestnávateľa voči Vám ako zamestnancovi pred uzatvorením pracovnej zmluvy sú nasledovné:
• zamestnávateľ Vás musí oboznámiť s právami a povinnosťami súvisiacimi s pracovným pomerom, ktorý prípadne vzájomne uzavriete
• informuje Vás o pracovných a mzdových podmienkach, ktoré budú predmetom Vašej budúcej pracovnej zmluvy, nesmie tiež zabudnúť aj na tie, ktoré síce priamo nevyplývajú zo znenia pracovnej zmluvy, ale nariaďuje ich ZP (napr. postup v prípade ukončenia pracovného pomeru z jednej alebo druhej strany) Medzi pracovné podmienky, o ktorých by Vás mal zamestnávateľ informovať, patrí napr.: pracovný čas a jeho rozvrhnutie, nadčasy a forma ich náhrad, dohoda o hmotnej zodpovednosti, pracovné cesty a iné.
Ak sa na výkon určitého druhu vykonávanej práce vyžaduje zdravotná alebo psychická spôsobilosť podľa osobitných predpisov, alebo iný predpoklad podľa osobitného zákona (vzdelanostné predpoklady), zamestnávateľ smie uzatvoriť pracovný pomer len s osobou spôsobilou vykonávať takúto prácu, alebo s osobou, ktorá spĺňa potrebné predpoklady na výkon danej práce.
• Lekárska preventívna prehliadka sa pri nástupe do zamestnania vykonáva v prípade, že to nariaďujú osobitné predpisy, inak zamestnávateľ nemá pádny dôvod informácie o Vašom zdravotnom stave vyžadovať. Ak patríte do skupiny mladiství, teda máte menej ako 18 rokov, musí byť tiež vykonaná lekárska prehliadka, v prípade jej absencie pri podpise pracovnej zmluvy (PZ) je PZ neplatná (§ 176 ZP). Lekárska prehliadka je potrebná aj v iných prípadoch (napr. zmenou pracovných podmienok, prípadne aj pri skončení pracovného pomeru). Náklady za lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci znáša zamestnávateľ, vy neuhrádzate žiadnu čiastku.
Zamestnávateľ je povinnný vypracovať zoznam prác a pracovísk, nevhodných alebo aj zakázaných pre tehotné ženy a pre dojčiace matky, rovnako aj pre mladistvých.

Zamestnanec
Aj Vy v pozícii budúceho zamestnanca máte voči svojmu budúcemu zamestnávateľovi z hľadiska ZP určité informačné povinnosti.
Zamestnávateľ má právo pýtať sa Vás len len na také informácie, ktoré súvisia s vykonávanou prácou a v žiadnom prípade by Vám nemal klásť otázky, ktoré zasahujú do oblasti Vášho súkromia (§ 41, odsek č.6)
Na čo sa Vás, napríklad, môže budúci zamestnávateľ spýtať:
• kde ste naposledy pracovali a akú pozíciu ste zastávali
• čo bolo naplňou Vašej práce
• aké boli Vaše povinnosti a kompetencie
• zdravotný stav – len za určitých podmienok, viď vyššie (napr. ak ide o prácu, kde sa vyžadujú výborné zrakové schopnosti, zamestnávateľ má právo sa Vás na tento faktor spýtať)
• tehotenstvo – len v súvislosti so zaradením na konkrétne pracovisko a na výkon konkrétnych prác
• bezúhonnosť – len v prípade, ak to nariaďuje osobitný predpis. V prípade, sa uchádzate o miesto vo verejnej správe, doklad o bezúhonnosti je nevyhnutnosťou
• Ak sa uchádzate o pozíciu profesionálneho vodiča, zamestnávateľ bude chcieť vedieť informácie ohľadom závislosti od alkoholu, príp. iných omamných látok

Mladistvý zamestnanec (t.j. ak máte menej ako 18 rokov) má povinnosť oznámiť zamestnávateľovi pracovný pomer u iného zamestnávateľa kvôli maximálnemu pracovnému času, ktorý stanovuje pre mladistvého § 85.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
23.04.2009  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates