Sledujú vás v práci kamerou? Na toto všetko má zamestnávateľ právo

Pracujem v hutníckej fabrike a môj zamestnávateľ má v hale kamery, údajne na monitorovanie strojného zariadenia. Naposledy nám však začal krátiť prémie za to, že na sebe nenosíme montérkové blúzy. Robí tak na základe kamerového záznamu: vytlačí fotku a ukáže nám to. Môže nás takto postihovať na základe kamerového záznamu? Nemal by nás majster prísť upozorniť osobne? Čitateľ Maroš

 

 

Právnička radí: Osobné údaje zamestnancov môže zamestnávateľ spracúvať aj  bez súhlasu zamestnancov.

Ochrana súkromia zamestnanca je upravená  priamo v§ 13 ods. 4 Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“

Pri zavedení kontrolného mechanizmu  formou kamerových záznamov na pracoviskách, ktoré nie sú prístupné verejnosti (napr. výrobné haly, serverovne a pod.), zamestnávateľ musí jasne určiť účel spracúvania osobných údajov, ktorým môže byť:

a)  ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa v rámci ochrany jeho majetku prípadne  bezpečnosti

b) monitorovanie zamestnancov.

Kontrola alebo tzv. monitoring zamestnancov môže byť vykonávaný len na pracovisku alebo v spoločných priestoroch zamestnávateľa, a to len ak existujú vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe činností zamestnávateľa. Zákon súčasne požaduje, aby zamestnanci boli vopred upozornení na existenciu a spôsob monitoringu.


Prečítajte si tiež: Choroby z povolania zabíjajú, každý deň zomrie pri práci viac ako 6 000 ľudí: Ako sa chrániť?


Monitorovanie zamestnancov môže zamestnávateľ vykonávať, ak na strane zamestnávateľa existujú vážne dôvody spočívajúceho v osobitnej povahe činností zamestnávateľa. Podľa toho, ako sa rôznia činnosti, ktorým sa venujú zamestnávatelia, môžu existovať rôzne vážne dôvody na zavedenie monitoringu, a to napr. ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnanca na pracovisku.  Za osobitnú povahu činností zamestnávateľa možno považovať činnosti, pri ktorých sú zvýšené nároky na správanie sa zamestnanca napr. kvôli dodržiavaniu technologických postupov, nakladaniu s citlivými údajmi a pod.  

Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, zo Zákonníka práce vyplýva povinnosť kontrolný mechanizmus prerokovať so zástupcami zamestnancov, pričom predmetom rokovania bude rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj doba jej trvania. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže zamestnávateľ konať samostatne.

Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnancov o monitorovaní a poskytnúť im  informácie o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.
Zamestnávateľ tiež nemôže inštalovať kamery tak, aby v neprimeranej miere narúšali súkromie zamestnanca, čím je vylúčené monitorovanie priestorov určených na prezliekanie, prípadne na konzumáciu jedál a pod. 

Pri každom spracovaní údajov musí byť určená lehota, počas ktorej budú záznamy uchovávané. Osobné údaje môžu byť spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb, t.j, zamestnancov, počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania  a následne, ak sa účel spracúvania skončil, musia byť údaje  zlikvidované.  Účel spracovania osobných údajov pri monitorovaní zamestnancov je dosiahnutý napríklad pri  vyhodnotení záznamov ( pravidelnom alebo náhodnom)  alebo spísaním zápisu o udalosti zaznamenanej na kamerovom zázname.


Prečítajte si tiež: Preplácanie nadčasov: Na čo má zamestnanec nárok?


Zamestnávateľ je oprávnený v rámci zákona vyvodzovať dôsledky z výstupov z kamerového záznamu, a to od upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny,  výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,   nepriznanie nároku na prémie  ako  nenárokovateľnú výkonnostnú zložku mzdy až po okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Ak  zamestnávateľ  rozhodne o krátení  odmien zamestnancovi,  toto rozhodnutie nie je podmienené predchádzajúcich upozornením.

Na zavedenie monitoringu pomocou kamerových  záznamov, ich vyhotovenie a použitie  zamestnávateľ musí splniť aj viaceré organizačné, technické a bezpečnostné požiadavky, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Kamera Pracovisko Sledovanie Zamestnávateľ Právo Zamestnancov Práci Pracovisku Sleduje
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy