Pokuty za čiernu prácu hrozia nielen zamestnávateľom, ale aj brigádnikom

Pokuty za čiernu prácu hrozia nielen podnikateľom, ale aj brigádnikom.Pokuty za čiernu prácu hrozia nielen podnikateľom, ale aj brigádnikom. Zdroj: thinkstock.com

Rozdiel je vo výške pokuty. Kým zamestnávateľ dostane za nelegálne zamestnávanie pokutu od 2-tisíc do 200-tisíc eur, nelegálne pracujúca osoba sa dopúšťa priestupku a môže jej byť uložená pokuta až do 331 eur.

Zamestnávatelia zvyknú najmä v týchto letných mesiacoch využívať brigádnikov, niektorí im prideľujú prácu bez zmluvy, v noci alebo aj v čase, kedy majú nárok na odpočinok.

 

"V prípade nelegálneho zamestnávania, bez uzavretej zmluvy alebo  dohody, hrozí podnikateľom pokuta od 2-tisíc do 200-tisíc eur. Vyššia pokuta, od 5-tisíc do 200-tisíc eur, ak nelegálne súbežne zamestnávajú viac osôb," upozornila hovorkyňa Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová. Pokuta hrozí aj študentom.

"Osoba, ktorá nelegálne pracuje, dopúšťa sa priestupku. V priestupkovom konaní jej inšpektorát práce môže uložiť pokutu až do 331 eur."

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť.

Mladiství od 16 do 18 rokov môžu pracovať v noci len výnimočne, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie a maximálne hodinu a ich nočná práca musí bezprostredne nadväzovať na prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.

U študentov starších ako 18 rokov Zákonník práce neustanovuje osobitné podmienky na rozsah výkonu nočnej práce.

Podľa ďalších informácií NIP posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci je potrebné u takého typu prác, ktoré zamestnanci vykonávajú pravidelne v noci v rozsahu najmenej troch po sebe nasledujúcich hodín, alebo u tých zamestnancov, ktorí pravdepodobne odpracujú v noci najmenej 500 hodín za rok.

"Zamestnávateľ takto môže zamestnať len študenta nad 18 rokov a v takom prípade je povinný zabezpečiť, aby sa podrobil posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci, či už pred zaradením na nočnú prácu, alebo aj pravidelne podľa potreby, najmenej však raz za rok. Potrebné je to aj počas zaradenia na nočnú prácu, keby mal študent zdravotné problémy," informovala ďalej Vorobelová.

Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý od 16 do 18 rokov aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

Tento odpočinok možno zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov v určitých prípadoch skrátiť, a to až na osem hodín.

"Možné je to v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach," informovala Vorobelová.

"Aj v takom prípade je však zamestnávateľ povinný do 30 dní dodatočne poskytnúť zamestnancovi rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok," dodala.

 

Viac o téme: Pokuty Domáce Nelegálna práca Čierna práca Práca načierno
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: TASR, Foto: Thinkstock.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy