Pozor: Toto sú najčastejšie omyly zamestnancov pri výpovedi

Zamestnanci na začiatku svojej kariéry ale aj po mnohých rokoch práce sa dopúšťajú omylov a veria nesprávnym informáciám o pracovnoprávnom vzťahu. Z otázok od čitateľov vyberáme tie najčastejšie omyly a uvádzame, ako sa im vyhnúť.

 1. Výpoveď dohodou
  Takýto spôsob skončenia pracovného pomeru neexistuje. Keď zamestnávateľ navrhne zamestnancovi skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnanec s tým súhlasí a podpíše ju, jedná sa o dohodu a pracovný pomer sa skončí v deň uvedený v dohode. Dohoda je dvojstranný úkon a je potrebný súhlas oboch jej účastníkov. Ak nesúhlasíte, nepodpisujte ju.  Pozorne čítajte, čo podpisujete. Ak požadujete, aby bol v dohode uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru, zamestnávateľ ho v nej musí uviesť.
   
 2. Nesúhlasím s výpoveďou, preto ju nepodpíšem
  Výpoveď je jednostranný úkon, ktorý musí byť doručený zamestnancovi do vlastných rúk. Podpisom výpovede potvrdzujete, že ste ju prevzali, ale nevyjadrujete súhlas s jej  obsahom. Výpoveď sa považuje za doručenú aj keď ju odmietnete prevziať - zvyčajne sa to preukazuje svedectvom osôb prítomných pri pokuse o doručenie.  Ak sa výpoveď doručuje poštou, výpoveď sa považuje za doručenú aj keď ju odmietnete prevziať alebo keď sa vráti ako nedoručiteľná.  
   
 3. Pracoval som v podniku dlho, preto dostanem odstupné
  Nárok na odstupné závisí od dôvodu skončenia pracovného pomeru. Nárok na odstupné má zamestnanec len keď sa pracovný pomer skončí z organizačných  dôvodov  (zrušenie, sťahovania zamestnávateľa,  iná organizačná zmena), z dôvodu straty schopnosti vykonávať doterajšiu prácu zo zdravotných dôvodov, pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie chorobou z povolania. Výška odchodného závisí od  toho, či sa pracovný pomer skončí dohodou alebo výpoveďou – ak sa dohodnete, dostanete vyššie odstupné. Na výšku odstupného vplýva aj doba trvania pracovného pomeru- čím dlhšie trval pracovný pomer, tým vyššie odstupné.
   
 4. Ak nepodpíšem zmenu zmluvy, môžem dostať výpoveď
  Pracovná zmluva je dvojstranná dohoda  medzi zamestnancom a zamestnávateľom a pokiaľ zamestnanec nesúhlasí s návrhom na zmenu, či už zmeny mzdy, trvania pracovného pomeru alebo rozvrhnutia pracovného času, nie je to dôvod na výpoveď. Výpoveď môže dať zamestnávateľ len z dôvodov stanovených v Zákonníku práce v § 63 ods. 1.
   
 5. Počas PN nemôže pracovný pomer skončiť
  Práceneschopnosť neznamená univerzálnu ochranu pred skončením pracovného pomeru. Ak je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, skončí sa uplynutím dojednanej doby, aj počas PN-ky.  Práceneschopnosť nebráni ani skončeniu  pracovného pomeru dohodou, skončeniu v skúšobnej dobe alebo výpovedi danej zamestnancom.

Dočasná práceneschopnosť je ochrannou dobou, počas ktorej zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď a ak bola výpoveď daná pred začiatkom PN-ky, výpovedná doba sa predĺži.  Pred výpoveďou z disciplinárnych dôvodov však zamestnanca neochráni ani práceneschopnosť.

Viac o téme: Práca Kariéra Chyby Výpoveď Omyl
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy