Zmluvy, dohody, výpovede i predĺženie pracovného pomeru: Odpovedáme aj na tieto otázky

Hromadné prepúšťanie vo výpovednej lehote? Predĺženie pracovného pomeru po skončení zmluvy? Dohoda versus zmluva? Aj na tieto otázky odpovedáme v dnešnej poradni. Nenechajte sa pripraviť o svoje práva a výhody.

Výpoveď počas výpovednej doby

Čitateľská otázka: Zamestnávateľ mi oznámil hromadné prepúšťanie a zaujímalo by ma, ak by som v čase, kedy mi bude plynúť výpovedná lehota na základe výpovede od zamestnávateľa podala výpoveď ja, lebo som si našla nove zamestnanie, platí aj vtedy výpovedná lehota, ktorú mam v zmluve alebo je povinný ma zamestnávateľ pustiť z prace, aby som mohla nastúpiť do nového zamestnania?

Poradňa: Ak dá zamestnankyňa výpoveď  počas plynutia výpovednej doby, zamestnávateľ nie je povinný ju pustiť z práce hneď, aby mohla nastúpiť do iného zamestnania. Čo si však možno predstaviť pod pomenovaním „ pustiť z práce“. Pracovný pomer sa môže skončiť len jedným zo zákonných spôsobov, a to  dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby, pre zamestnanca aj zamestnávateľa, vyplývajú zo zákona.  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho  mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Prakticky nemá zmysel dávať výpoveď počas plynutia výpovednej doby, lebo pracovný pomer by sa skončil uplynutím výpovednej doby, ktorá by uplynula skôr a to by spravidla bola výpovedná doba plynúca na základe skôr podanej výpovede. Ak je dĺžka výpovednej doby rôzna,  je  kratšia výpovedná doba, ktorú stanovuje zákon pre výpoveď danú zamestnancom  (napr.  výpovedná doba na základe výpovede danej zamestnávateľom zamestnancovi  z tzv. organizačných dôvodov  alebo zo  zdravotných dôvodov  je tri mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov, ale ak dá takýto zamestnanec výpoveď, jeho výpovedná doba je len dva mesiace) ak po doručení výpovede zamestnancovi ale ešte  pred začiatkom plynutia výpovednej doby dá výpoveď zamestnanec, pracovný pomer sa skončí na základe výpovede zamestnanca po uplynutí výpovednej doby, ktorá uplynie skôr.

Ak je daná výpoveď zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa a plynie výpovedná  doba, pracovný pomer je  aj v takom prípade možné skončiť dohodou. Návrh na uzatvorenie dohody môže predložiť ktorákoľvek zo zmluvných strán. Ak zamestnanec  požiada o skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnávateľ nie je povinný  takejto žiadosti vyhovieť. Pisateľka v otázke uvádza, že zamestnávateľ ohlásil hromadné prepúšťanie. K hromadnému prepúšťaniu najčastejšie dochádza z organizačných dôvodov, s ktorými zákon spája povinnosť zamestnávateľa vyplatiť odstupné.

Argument, ktorý môže zamestnankyňa využiť v jednaní si zamestnávateľom, aby  súhlasil so skončením pracovného pomeru dohodou pred uplynutím výpovednej doby k dátumu, ktorý navrhne zamestnankyňa, je zánik povinnosti zamestnávateľa vyplatiť odstupné. Ak sa pracovný pomer skončí ešte pred uplynutím výpovednej doby dohodou na základe žiadosti zamestnankyne,  ku skončeniu nedôjde z dôvodov na strane zamestnávateľa, zamestnávateľovi teda nevznikne povinnosť vyplatiť odstupné.  

3.5.2015

 

Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú.

Čitateľská otázka: Mám pracovnú zmluvu podpísanú na dobu určitú do 30.04.2015 .Ak nastúpim do práce 04.05.2015 (pretože zamestnávateľ mi nič nesignalizoval, ani sme nepodpísali zatiaľ žiadne predĺženie zmluvy , či ukončenie) a budem riadne vykonávať svoje pracovné povinnosti tak, ako doteraz, predlžuje sa mi pracovná zmluva automaticky spätne od 01.05.2015? (01.05.2015 je štátny sviatok, teda sa nepracuje ).Dokedy môžem takto pracovať bez nanovo podpísanej zmluvy? a ako na takúto situáciu pamätá zákonník práce?

Poradňa: Ak zamestnanec pokračuje s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce bez toho, aby sa dohodli inak, platí, že pracovný pomer sa predlžuje na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodli inak. Uvedené ustanovenie je upravené v § 71  Zákonníka práce. V takomto prípade pracovný pomer naďalej trvá za nezmenených podmienok  a k zmene dochádza zo zákona.

Pri  posúdení otázky, či sa jedná o predĺženie pracovného pomeru na neurčitý čas je potrebné vziať do  úvahy  skutočnosť, že sa musí jednať o výkon práce s vedomím zamestnávateľa. Ak kolegovia umožnia prístup na pracovisko  bývalému kolegovi, ak má k dispozícii napr. kľúče od skrinky v šatni alebo prístupové údaje  k počítaču, lebo ich neodovzdal, i keď tak  bol povinný urobiť alebo ak ich zamestnávateľ nezmenil alebo nevyžadoval späť, nemožno z týchto okolností vyvodzovať , že zamestnávateľ má vedomosť o výkone práce zamestnancom.

Naopak, ak  zamestnávateľ zamestnancovi prideľuje aj naďalej prácu podľa pracovnej zmluvy a zamestnanec túto prácu vykonáva, pričom sa nedohodli, že pracovný pomer sa predlžuje len do určitého času, jednoznačne dochádza k predĺženiu na neurčitý čas .

Ak  sa zamestnanec po skončení pracovného pomeru na dobu určitú dostaví na pracovisko alebo vykonáva prácu, pričom zamestnávateľ s týmto nesúhlasil ani mu nedal na takýto výkon pokyn, nemožno túto situáciu považovať za predĺženie pracovného pomer na dobu neurčitú, lebo sa nejedná o pokračovanie vo výkone práce s vedomím zamestnávateľa. 

Písomná zmena pracovnej zmluvy sa nevyžuje t.j. ani jedna zmluvná strana nemá povinnosť takúto zmenu dohodnúť a podpísať. Ak by sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli inak, t.j. na predĺžení trvania pracovného pomeru na inú dobu ako na neurčitú, jednalo by sa o dohodu o zmene pracovných podmienok, pričom zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a táto povinnosť mu vyplýva z ustanovenia § 54 Zákonníka práce.

3.5.2015

 

Zmluva a dohoda nie sú to isté.

Čitateľská otázka: Obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc ohľadne pracovného pomeru na dobu určitú. Chcem sa len informovať, či som správne pochopila, že pracovný pomer môže zamestnávateľ predlžiť iba dva razy po dobu dvoch rokov. Môj manžel dnes dostal po tretí krát zmluvu na dohodu, ibaže oni im ju dávajú na dobu pol roka.

Poradňa: Pracovný pomer na dobu určitú možno dojednať najviac na dva roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dojednať  rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Uvedené obmedzenie sa vzťahuje na trvanie pracovného pomeru, t.j. právneho vzťahu ktorý vzniká len na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej  medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Ak zamestnanec uzatvoril niektorú z dohôd podľa Zákonníka práce, bude sa jednať o prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru. Zákonník práce rozlišuje 3 druhy dohôd, a to: dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej  práci študentov a dohodu o vykonaní práce.

Základným rozdielom medzi prácou vykonávanou v pracovnom pomere a prácu vykonávanou na základe niektorej z dohôd je nižšia ochrana zamestnanca v prípade dohody. Zamestnanec pracujúci na základe niektorej z dohôd nemá nárok na dovolenku, príspevok na stravovanie, na odstupné alebo odchodné,  je možné dať mu prakticky kedykoľvek výpoveď a v neposlednom rade, na práce mimo pracovného pomer sa  nevzťahuje  obmedzenie o predĺžení trvania pracovného pomeru. Zákon síce stanovuje, že dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov, ale tým je stanovená len maximálna dĺžka trvania dohody,  neexistuje však obmedzenie, ktoré by zakazovalo zamestnávateľom uzatvárať dohody opakovane aj niekoľkokrát za sebou.

3.5.2015

Zdielať článok na Facebooku
05.05.2015  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin