Môže dať zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi aj keď je na dlhodobej PN?

Na to aké má práva zamestnávateľ, ale aj zamestnanec pri podaní výpovede v prípade dlhodobej PN tu...

Zamestnávateľ je oprávnený dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov uvedených v zákone; konkrétne v súvislosti so zdravotným stavom zamestnanca sa jedná o dôvod uvedený v § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, keď zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Ako vyplýva z citovaného zákonného ustanovenia, k tomuto úkonu sa vyžaduje lekársky posudok. Aj v tomto príade však zamestnávateľ môž dať zamestnancovi výpoveď len ak sú splnené podmienky podľa ods. 2 § 63 Zákonníka práce, a to ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Okrem toho, pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.

Ak sa nejedná o situáciu, kedy zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a zamestnanec je zamestnanec je uznaný za práceneschopného, platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa podľa § 64 ods. 1 písm. a ) , kedy zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Zákonník práce neobmedzuje dĺžku práceneschopnosti zamestnanca; trvanie tejto skutočnosti má však vplyv na nárok zamestnanca na nemocenské, ktoré sa poskytuje len počas trvania tzv. podporného obdobia Nárok na nemocenské zaniká odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo odo dňa uznania invalidity, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. “podporné obdobie”).

Zdielať článok na Facebooku
20.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages; Autor: Mgr. Katarína KrižanováTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates