Výpoveď dohodou neexistuje

Zamestnávateľ s Vami podpísal výpoveď pracovnej zmluvy dohodou s tým, že Vám nedal žiadne odstupné?

V prvom rade upozorňujeme, že právny inštitút výpoveď dohodou neexistuje a zamestnanci takto v praxi často označujú situáciu, keď im zamestnávateľ navrhol ukončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnanec návrh akceptoval. Predpokladáme, že v prípade opísanom vyššie došlo k uzatvoreniu dvojstranného právneho úkonu, dohody, medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce a zamestnávateľ a zamestnanec sa písomne dohodli na skončení pracovného pomeru k dojednanému dňu. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.


Ak ku skončeniu pracovného pomeru došlo z dôvodu tzv . organizačných zmien, ktoré sú uvedené v § 63 ods. 1 a) a b) Zákonníka práce t.j. z dôvodu že sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, alebo že sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách; a jeden z týchto dôvodov je súčasne uvedený aj v dohode o skončení pracovného pomeru, zamestnanec má nárok na odstupné. Ak v dohode nie je uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru „z organizačných dôvodov“, zamestnancovi nevzniká nárok na odstupné.

Ak ku skončeniu pracovného pomeru došlo výpoveďou alebo dohodu z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva zamestnanec vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne. Priemerný zárobok sa zisťuje v súlade s §134 Zákonníka práce zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu za kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Ak zamestnanec v takomto období nepracoval, použije sa pravdepodobný zárobok vypočítaný zo mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme dosiahol.

Zdielať článok na Facebooku
13.07.2011  |  
Hodnotenie článku:
5.0/5 (5 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates