Máte nárok na dávku v nezamestnanosti? Takto jednoducho zistíte jej výšku

Ak prídete o zamestnanie a nemáte vyhliadku na nové, štát vám môže pomôcť vyplatením dávky v nezamestnanosti, teda podpory. Tá sa poskytuje počas podporného obdobia šiestich mesiacov a slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty práce. Dôvod straty zamestnania sa pritom neskúma. Túto dávku vypláca Sociálna poisťovňa pomocou fondu poistenia v nezamestnanosti.

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti? 

Na dávku v nezamestnanosti má nárok uchádzač o zamestnanie, ktorý je registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska a pred touto evidenciou bol:

  • zamestnanec,
  • dohodár s pravidelným mesačným príjmom,
  • policajt alebo profesionálny vojak, ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový dôchodok,
  • dobrovoľne poistený v nezamestnanosti (napríklad SZČO). 

Ak uchádzač patrí do jednej z tejto skupín, musí zároveň splniť podmienku nároku na dávku v nezamestnanosti. Tou je, že v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní, teda 2 roky. Toto obdobie nemusí byť súvislé, započítavajú sa aj viaceré zamestnania. 

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

  • osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinné poistenie v nezamestnanosti – SZČO, ktorá si dobrovoľne neplatí poistenie v nezamestnanosti, zamestnanec podľa osobitného predpisu (sudca, prokurátor), obvinený vo väzbe a odsúdený vo výkone trestu alebo osoba, ktorej bol priznaný dôchodok (starobný, predčasný starobný, invalidný s mierou poklesu viac ako 70 %);
  • osoby, ktoré nie sú zamestnancom podľa zákona o sociálnom poistení – dohodár na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohodár, ktorý má priznaný dôchodok, žiak strednej školy a študent vysokej školy počas obdobia vykonávania praxe;
  • osoby, ktoré neboli poistené v nezamestnanosti – napríklad poberali peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti v roku 2023

Výška dávky v nezamestnanosti sa odvíja od vašej hrubej mzdy za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zjednodušene by sa dalo povedať, že výška podpory bude približne polovica vašej hrubej mzdy. Ak ste zarábali napríklad 1 000 € v hrubom, vaša mesačná podpora bude zhruba vo výške 500 €. Výška dávky v nezamestnanosti na jeden deň je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). 

Vymeriavací základ je suma, z ktorej ste zaplatili poistné na poistenie v nezamestnanosti. DVZ sa vypočíta ako súčet vymeriavacích základov (hrubých príjmov) dosiahnutých v rozhodujúcom období, ktorý sa vydelí počtom kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

 

Výška dávky v nezamestnanosti = DVZ x 50 % x počet dní v danom mesiaci

 

Výška dávky v nezamestnanosti je ohraničená a môže dosiahnuť maximálnu výšku. Tá vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ), ktorý sa mení každý rok k 1. júlu. Na obdobie od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 je suma maximálneho DVZ vo výške 85,7425 €. Maximálna výška dávky za 30 dní je teda 1 286,20 € a v prípade 31-dňového mesiaca 1 329,10 €

Aby ste si to dokázali lepšie predstaviť na základe vašej hrubej mzdy, v tabuľke nájdete niekoľko príkladov na výšku dávky v nezamestnanosti. 

Zdroj: https://www.podporavnezamestnanosti.sk/vypocet.php 
 

Hrubá mzda

Dávka za 30 dní

Dávka za 31 dní

500 €

246,60 €

254,80 €

640 €

315,70 €

326,20 €

700 €

345,30 €

356,80 €

800 €

394,60 €

407,70 €

920 €

453,70 €

468,90 €

1 000 €

493,20 €

509,60 €

1 120 €

552,40 €

570,80 €

1 280 €

631,30 €

652,30 €

1 500 €

739,80 €

764,40 €

1 900 €

937,00 €

968,30 €
 

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca väčšinou do 15. kalendárneho dňa v mesiaci za predošlý mesiac, ak je vyplácaná na účet. V prípade poberania dávky v hotovosti na adresu je vyplácaná medzi 18. a 27. dňom v mesiaci. Nárok na vyplácanie dávky zaniká uplynutím podporného obdobia 6 mesiacov, dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, dňom priznania dôchodku, dňom smrti poistenca alebo jednorazovým vyplatením 50 % dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia.

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Ak vás počas poberania podpory vyradili z evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžete požiadať o jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Podmienkou je, že poberanie dávky trvalo najmenej tri mesiace a nemáte priznaný dôchodok. Nemusíte podať žiadosť hneď, avšak uplynutím troch rokov odo dňa vyradenia sa premlčí nárok na vyplatenie tejto dávky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Pre praktické tipy a súťaže sledujte Instagram profil Kariéra.sk. Taktiež sa môžete pridať do Facebook skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás.

  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy