PRÁCA V PPA JE ATRAKTÍVNA A NÁROČNÁ, ZVLÁDNU JU IBA FLEXIBILNÍ A CHARAKTERNÍ ZAMESTNANCI S VYSOKOU ODBORNOSŤOU

PPA prešla zásadnou personálnou očistou a dnes už plnohodnotne plní svoje funkcie banky pre poľnohospodárov. Aby mohla byť Pôdohospodárska platobná agentúra plnohodnotným partnerom pre poľnohospodárov, ktorým vypláca dotácie a platby, musí mať kvalitné personálne zázemia. Vzhľadom na minulosť, dnes už nestačí byť iba odborník vo svojej oblasti, ale je potrebné disponovať aj vysokou mierou charakteru.

V agentúre v súčasnosti pracuje 680 zamestnancov a cca 94% z nich má vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa. Riaditeľ osobného úradu Marián Šurda tieto čísla upresňuje: „Za posledný rok odišlo z agentúry 145 zamestnancov a nastúpilo 168 nových zamestnancov. Takto vyzerá personálna očista v číslach“. Medzi priority posledných mesiacov patrila v PPA aj úloha splnenia transformačného plánu. „Podarilo sa nám tento plán splniť do bodky. Museli sme zadefinovať citlivé alebo kľúčové pozície, zlepšiť komunikačné procesy medzi zamestnancami“, dodáva Marián Šurda. Žiadny kľúč na takúto obmenu nemá, agentúra sa podľa jeho slov musí držať zákona o štátnej službe.

Výber zamestnancov v PPA sa uskutočňuje vo viacerých fázach. Najskôr je to fáza výberu uchádzača do dočasnej štátnej služby. V tomto prípade s ním robí vstupný pohovor jeho prípadný budúci nadriadený. Ten preveruje jeho odborné znalosti. V prípade úspešného absolvovania tejto fázy, nastupuje uchádzač do dočasnej štátnej služby. Počas nasledujúceho polroka tohto zamestnanca vedie spolu s nadriadeným aj pridelený mentor pričom mentora má prideleného počas fázy adaptačného vzdelávania, ktorá je totožná s dĺžkou skúšobnej doby, ktorá predstavuje 3 mesiace. Po tomto polročnom období nasleduje ďalšia fáza a to samotné výberové konanie do stálej štátnej služby. Toto výberové konanie musí zamestnanec úspešne absolvovať, pričom jeho súčasťou je všeobecný test,  odborný test a ústny pohovor pred výberovou komisiou. Po úspešnom absolvovaní tejto fázy, pokračuje zamestnanec v ďalšej a to stálej štátnej službe.

V Pôdohospodárskej platobnej agentúre pracuje 680 zamestnancov na ústredí a na 14 regionálnych pobočkách. To znamená, že možnosť uplatniť sa v agentúre majú nie len obyvatelia hlavného mesta, ale aj tí, ktorí radi zostávajú pracovať vo svojich rodných mestách či obciach a nemajú záujem sťahovať sa za prácou do Bratislavy. Medzi takmer sedemsto zamestnancami sa dajú nájsť atraktívne pozície pre právnikov, pre špecialistov na verejné obstarávanie, účtovníkov, ekonómov, analytikov, personalistov, audítorov, kontrolórov, vyhodnocovateľov projektov či ďalších administratívnych zamestnancov v oblasti priamych podpôr, projektových podpôr a štátnej pomoci. Z tohto čiastkového výpočtu vidno, že možností uplatnenia sú veľmi podobné ako v štandardných bankových inštitúciách. Oproti klasickým bankovým domom však v prípade PPA zvyšuje atraktivitu  týchto možností aj príležitosť reflektovania  na nové pravidlá a úlohy, ktoré súvisia s neustále sa meniacou európskou legislatívou. Je to z toho dôvodu, že PPA prerozdeľuje a vypláca peniaze z európskeho aj štátneho rozpočtu. Toto dáva priestor pre ambicióznych zamestnancov, ktorí majú chuť na sebe pracovať a posúvať sa kariérne vpred nad rámec národných inštitúcií.

Napriek tomu, že PPA je štátna inštitúcia, benefity, ktoré poskytuje svojim zamestnancom nie sú o nič menšie ako v prípade súkromných spoločností. Na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej a verejnej správe v prípade platov môžu rátať so zvýšením platových taríf o 7% v januári tohto roku a v septembri o ďalších 10% takže celkovo až o 17% v roku 2023. Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov PPA sa

snaží každoročne vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov.  Aktuálne majú k dispozícii 5 dní dovolenky navyše v porovnaní so zákonníkom práce. Medzi ďalšími  benefitmi si zamestnanci nájdu tie, ktoré sa týkajú doplnkového dôchodkového sporenia, alebo niekoľko tzv. sick days či preplatené školenia a  športové karty.

Za možnosť využívať spomenuté benefity očakáva PPA plnohodnotné nasadenie zamestnanca, ktorý kontinuálne zvyšuje svoju odbornosť a ktorý si uvedomuje dôležitosť charakterových predpokladov pre túto prácu. V tejto súvislosti je dobré ak uchádzač o prácu v agentúre vie, že musí podpísať čestné vyhlásenie o konflikte záujmov, v ktorom musí uviesť všetky skutočnosti, ktoré by prípadný konflikt záujmov mohli predstavovať. Napríklad, či nie je konečný užívateľ výhod alebo spriaznená osoba takéhoto užívateľa výhod a podobne. Dôležité je vedieť, že samotný konflikt záujmov nemusí znamenať niečo negatívne a nemusí záujemcov odrádzať. Ide o preventívnu funkciu, kedy v prípade, že zamestnanec uvedie, že je v nejakom konflikte záujmov, tak je vylúčený z akéhokoľvek procesu, ktorý sa tohto konkrétneho konania týka.

Odbornosť, ochota na sebe pracovať a charakterové predpoklady sú základnou výbavou, ktorú by mal záujemca o prácu v PPA disponovať. Priestor a príležitosť majú absolventi vysokých škôl právnického, ekonomického či poľnohospodárskeho zamerania, ale aj záujemcovia s praxou v uvedených sektoroch. 

Všetky dôležité informácie o Pôdohospodárskej platobnej agentúre sú k dispozícii na www.apa.sk.

  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy