Zamestnanec bol v práci na mol: Napriek tomu mu nehrozí výpoveď!

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Aký je postup voči zamestnancovi, ktorý požíval alkohol počas pracovnej doby a svojvoľne dvakrát opustil pracovisko, lebo už pod vplyvom alkoholu bol. V skrinke, ktorú mal určenú na šatstvo sme našli štyri prázdne plechovky piva a prázdny obal z hroznového vína. Zamestnankyňa je momentálne na PN. Pri nástupe zatajila, že je závislá na alkohole i to, že má psychické problémy, čo nám oznámil jej brat. Nemáme však dôkaz o požití alkoholu, kedže pracovníčka svojvoľne odišla a už sme ju nezastihli. Môžeme v takomto prípade niečo robiť?

Právnička radí: Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. Táto povinnosť zamestnávateľovi vyplýva z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä.

Jednou zo základných povinností zamestnanca je nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce, a podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Na zistenie, či je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, existujú testery a zamestnávateľ v internom predpise (napr. pracovný poriadok a pod. ) určí okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu. Ak neexistuje doklad o tom, že zamestnanec bol v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, nie je možné vyvodiť pracovnoprávne následky.

Jedným z možných následkov toho, ak je zamestnanec na pracovisku pod vplyvom alkoholu, je v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 písm.b ) Zákonníka práce okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom v dôsledku skutočnosti, že zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. Požitie alkoholu na pracovisku alebo nástup do práce pod vplyvom alkoholu je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru a tento záver vyplýva aj z aplikačnej praxe súdov.

Ilustračné foto Galéria fotiek (2) Zdroj: thinkstockphotos.com

V prípade opísanom v čitateľskej otázke neexistuje doklad o tom, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu.  Porušenie povinnosti zamestnanca spočíva v tom, že bez dovolenia opustil pracovisku, čím tiež došlo k porušeniu pracovnej disciplíny.

Jednou zo základných povinností zamestnanca je dodržiavať pracovnú disciplínu a pod túto povinnosť sa zaraďuje aj dodržiavanie pracovného času. Ak sa zamestnanec bez ospravedlnenia nedostaví do práce, ide o porušenie pracovnej disciplíny a zamestnávateľ má možnosť postupovať dvoma spôsobmi, ktoré majú za následok skončenie pracovného pomeru, a to:

a)   Písomne upozorniť zamestnanca na porušenie pracovnej disciplíny a možnosť výpovede. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede; pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Neospravedlnené zameškanie jednej pracovnej zmeny sa zvyčajne klasifikuje ako menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 b)   okamžite skončiť pracovného pomeru: Ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu, zamestnávateľ je oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom v zmysle § 68 ods. 1 Zákonníka práce.

Zákon nestanovuje rozlišovacie kritéria na posúdenie, kedy sa konanie považuje za závažné a kedy za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pri skúmaní závažnosti je potrebné zohľadniť všetky faktory, ktorými sú pracovné zaradenie zamestnanca, jeho plnenie úloh pred porušením pracovnej disciplíny a okolnosti samotného porušenia. Neospravedlnené zameškanie viac ako jednej pracovnej zmeny sa zvyčajne klasifikuje ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. O výpovedi z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny sa môžete dočítať viac v našej poradni.

Zamestnávateľ nie je povinný za čas neospravedlnenej absencie platiť zamestnancovi mzdu a súčasne mu môže krátiť dovolenku. Ak konaním zamestnanca vznikla zamestnávateľovi preukázateľná škoda, zamestnávateľ sa môže domáhať jej náhrady.

Pri posúdenie konkrétnej situácie je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že je zamestnanec uznaný za práceneschopného, keďže tento čas je ospravedlnenou neprítomnosťou v práci.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Alkohol Poradňa Práca Doba Pracovná
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy