Dlhuje vám bývalý šéf výplatu? Vieme ako ju získať

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Od zamestnávateľa nemáme od júna zaplatené výplaty. Náš šéf prevádzku predal a inde si otvoril inú, ale nás tam nezamestnal. Chcel nám dať výpoveď so starým dátumom, ale tú sme mu odmietli podpísať, lebo ani úrad práce by nás spätne nezaevidoval a teraz s nami nekomunikuje . Na syna som mala uplatnený daňový bonus, ale teraz nemám ani ten. Písali sme viacerí aj na inšpektorát práce, ale stále žiadna odpoveď. Čo máme robiť? Čitateľka Hana

Právnička radí ako získať mzdu, ktorú vám bývalý zamestnávateľ dlhuje:

Pracovný pomer nebol riadne ukončený výpoveďou, dohodou ani okamžitým skončením a počas jeho trvania má zamestnanec nárok na prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy a nárok na mzdu za prácu. Ak zamestnanec nemôže vykonávať z dôvodu, že mu ju zamestnávateľ neprideľuje, zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku.

Zamestnanec môže vymáhať nezaplatenú mzdu od zamestnávateľa súdnou cestou. Predtým ako zamestnanec podá žalobu na súd, môže zamestnávateľovi poslať predžalobnú upomienku resp. posledný pokus o zmier, v ktorej určí zamestnávateľovi dodatočnú lehotu na zaplatenie dlžnej sumy s upozornením, že ak mzdu ani v tejto lehote nezaplatí, podá zamestnanec žalobu na súd. Zamestnanec sa môže domáhať zaplatenia mzdy prostredníctvom návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorý predstavuje skrátenú formu súdneho konania a jeho vzor je zverejnený na v našej poradni.

Ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. V prípade okamžité skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Ak nie je možné okamžité skončenia pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec nevyužil možnosť skončiť pracovný pomer okamžite v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, zamestnanec môže podať výpoveď. V prípade výpovede danej zamestnancom zamestnanec nemá nárok na odstupné.

V prípade, ak zamestnanec  nemá príjem, nie je možné ani pribežné uplatnenie daňového bonusu na dieťa, o ktorý sa znižuje priamo daň z príjmu

Osoba v materiálnej núdzi, ktorá potrebuje právnu pomoc napr. so spísaním žaloby na zamestnávateľa, sa môže obrátiť na  Centrum právnej pomoci.

Ilustračné foto Galéria fotiek (2) Zdroj: thinkstockphotos.com

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny radí ako postupovať na úrade práce:

Podľa § 34 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) skutočnosti rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie osvedčuje občan pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak tomu nebránia závažné skutočnosti, ktoré je uchádzač o zamestnanie (UoZ) povinný preukázať.

Súčasťou  žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ podľa § 34 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti je predloženie fotokópie potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva (príloha č. 3 písm. A).

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p. pracovný pomer možno skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe.

Podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Podľa § 75 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p. pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prácči sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti údaj o dohode o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky, alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí (§ 53 ods. 2) a údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a.

V konkrétnom prípade občana, ktorému zamestnávateľ nevydal žiadny doklad potvrdzujúci jeho pracovnoprávnych vzťah, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prevezme písomnú žiadosť občana o zaradenie do evidencie UoZ a vyzve zamestnávateľa o vydanie požadovaných dokladov. Po ich predložení úrad zaradí občana do evidencie UoZ k dátumu predloženia žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ.  

Pri podaní písomnej žiadosti občana o zaradenie do evidencie UoZ odporúčame spolu so žiadosťou predložiť čestné prehlásenie o období trvania pracovnoprávneho vzťahu u konkrétneho zamestnávateľa.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Predaj Pomoc Poradňa Firma Mzda Výplata Výpoveď Šéf
  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: thinkstockphotos.com
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy