Zamestnávateľ ma preradil na inú prácu a chce, aby som pracoval za menej: Čo robiť?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Do firmy, kde pracujem, som nastúpil 1.6.2007 ako technológ (ukončená Technická univerzita v Košiciach). Od 1.4.2010 som bol preradený na pozíciu zmocnenec pre kvalitu (+interný audítor a metrológ). Dňa 23.2.2012 sa pozícia premenovala na Predstaviteľ manažmentu za systém manažérstva kvality. Ku 31.8.2015 ma výkonný riaditeľ odvolal z funkcie vzhľadom k závažným nedostatkom v riadiacej činnosti v oblasti kvality a SMK, hoci som nikdy nedostal žiadne písomné upozornenie. Momentálne mi ponúka funkciu majstra na lakovni, s čím ale nesúhlasím, z dôvodu, že na danej funkcii je nižší plat a nezodpovedá môjmu vzdelaniu a pracovným skúsenostiam. Chcel by som sa opýtať, či mám v tomto prípade nárok na odstupné a ak áno, ako mám postupovať. Čitateľ Rastislav

Právnička radí: Druh práce, jeho vymedzenie a stručná charakteristika je jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy a k jeho zmene nemôže dôjsť len základe jednostranného rozhodnutia zamestnávateľa. Zmena pracovnej pozície sa musí realizovať vo forme dohody o zmene pracovnej zmluvy.

Dostatočne jasné vymedzenie druhu práce, označované aj ako pracovná náplň, zamestnancovi zaručuje, že mu zamestnávateľ bude prideľovať prácu v rozsahu pracovnej zmluvy.

V niektorých prípadoch zákon výslovne zamestnávateľovi prikazuje preradiť zamestnanca na iný druh práce, než bol dojednaný v pracovnej zmluve, a to napr. ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, alebo ak tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať, alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo či materské poslanie, a z iných dôvodov uvedených v ustanovení § 55 Zákonníka práce.

Ak zamestnanec začne vykonávať, a to aj bez písomného dodatku k pracovnej zmluve, iný druh práce, ktorú mu zamestnávateľ začal prideľovať, z tohto konania možno usudzovať, že došlo k zmene dojednania o druhu práce.

Ak zamestnanec nesúhlasí s navrhovanou zmenu pracovnej pozície, nie je povinný vykonávať prácu, ktorá nie je v súlade s druhom práce vymedzeným v pracovnej zmluve.

Ak sa zamestnanec nedohodne na zmene pracovnej pozície so zamestnávateľom a dôvodom na zmenu pracovného zaradenia nie sú organizačné zmeny, t.j. dôvody na strane zamestnávateľa, ale nespokojnosť s prácou zamestnanca, v prípade ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z uvedených dôvodov nevzniká nárok na odstupné.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Poradňa Práca Zmluva Pracovná Preradenie
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy