Zatiaľ čo marodoval, prijali iného

Som zamestnaný na dobu určitú do 1.12.2012. Pracoval som 6 mesiacov a tak som marodoval. Marodoval som dva mesiace a dozvedel som sa, že ma zamestnávateľ chce prepustiť, keď nastúpim do práce. Môže mi zamestnávateľ dať výpovednú lehotu, alebo nejaký iný paragraf, keď sa ma chce zbaviť? Na mojom mieste už pracuje nejaký človek. Prosím Vás o radu.

Poradňa: Pracovný pomer na dobu určitú sa skončí uplynutím dojednanej doby. Pred uplynutím dojednanej doby môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer rovnako ako v prípade zamestnanca na dobu neurčitú, a to niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou dohodou, písomnou výpoveďou danou zamestnávateľom alebo okamžitým skončením. Súčasne, vy môžete dať výpoveď zamestnávateľovi bez uvedenia dôvodu.

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú, môžu skončiť pracovný pomer ku dňu obojstranne dojednanému, a to aj bez uvedenia dôvodov.

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru: Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer týmto spôsobom len ak sa zamestnanec dopustil závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin.

 

Výpoveď zamestnancovi nemožno dať bezdôvodne. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce ( tento dôvod možno uplatniť len u štatutárnych zstupcov spoločnosti a vedúcich zamestnancov)

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené osobitným predpisom alebo zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

- zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

- zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

 

Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

 

Ak zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je závislá od dĺžky trvania pracovného pomeru; ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, je 1 mesiac a ak pracovný pomere trval viac ako päť rokov, je tri mesiace, v ostatných prípadoch je dĺžka trvania výpovednej doby 2 mesiace.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď z tzv. organizačných dôvodov podľa ods. a) a b) vyššie alebo zo zdravotných dôvodov, môže si zamestnanec vybrať, či odpracuje výpovednú dobu alebo môže požiadať, ešte pred začiatkom plynutia výpovednej doby o skončenie pracovného pomeru dohodou a vtedy mu vznikne nárok na odstupné vo výške násobku priemernej mzdy a počtu mesiacov, koľko by trvala výpovedná doba.

 

19.06.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
22.06.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates