Zdravotné prehliadky vám musí hradiť zamestnávateľ: Môžete sa im vyhnúť?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Pri nástupe do zamestnania je vstupná lekárska prehliadka potrebná, alebo je povinná iba pri kategóriách 3. a 4.? Taktiež je tvrdenie, že ak je takáto prehliadka požadovaná ešte pred vznikom pracovného pomeru hradí ju zamestnanec, pravdivé? Zamestnávateľ teda uhrádza prehliadky až po nástupe do práce? Vstupnú lekársku prehliadku je potrebné vyžadovať i pri pracovnom pomere na Dohodu o vykonaní práce resp. Dohodu o pracovnej činnosti? Čitateľka Miroslava

Právnička radí: Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada a súčasne, zamestnávateľ musí zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uvedené povinnosti zamestnávateľovi vyplývajú z ustanovenia § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

V zmysle odseku 11 citovaného zákonného ustanovenia, náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ a tieto náklady zamestnávateľ nesmie presunúť na zamestnanca.


Prečítajte si tiež: Výsluhový dôchodok i podpora v nezamestnanosti: Na Slovensku máte nárok na oboje!​


Zamestnancom je osoba v pracovnom právnom alebo obdobnom vzťahu so zamestnávateľom, t.j. aj osoby vykonávajúce práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, okrem iného povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad pracovnou zdravotnou službou a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom oprávnenou osobou ( napr. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo pracovné lekárstvo, fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom alebo fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby, na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby).


Mohlo by vás zaujímať: Manžel pre firmu pracoval roky, teraz sa ho chcú kvôli veku zbaviť: Čo robiť?​


Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu je povinný zabezpečiť zamestnávateľ

pre zamestnancov:

  1. ktorí vykonávajú prácu  zaradenú do kategórie rizika 3 alebo 4
  2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku
  3. U zamestnancov,  ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonávali viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov.
  4. U zamestnancov vykonávajúcich prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov ( napr. vodiči, zamestnanci pracujúci s počítačom , pracovníci bezpečnostných služieb...).

pre uchádzačov o zamestnanie

  1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
  2. ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis

 

Zamestnávateľ môže zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky podľa § 30e ods. 15 zákona 355/2007 Z. z. aj pre iných uchádzačov o zamestnanie a iných zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie rizika práce, v takomto prípade je  prehliadka pre zamestnanca povinná. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Prehliadka Zamestnanec Zdravotná Povinná Nariadiť
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy