Pracujete viac alebo máte menší plat ako vaši kolegovia? Zamestnávateľ má na to právo

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Môže dať zamestnávateľ novým zamestnancom pracovné zmluvy s inými podmienkami, ako majú zamestnanci v rovnakom pracovnom zaradení, ale boli prijatí už skôr? Pre spresnenie: Zamestnanci, ktorí boli prijatí v minulom roku a skôr, majú v pracovnej zmluve 37 a ½ hodiny týždenne. Zamestnanci, ktorí dostali zmluvy tento rok, už majú 38 a 3/4 hodiny týždenne. Nediskriminuje nás to v porovnaní so skôr zamestnanými pracovníkmi? Pokiaľ nás týmto nediskriminuje, môže nám nepovoliť si daných 15 minút odpracovať počas pracovného týždňa, ale nám tie minúty zrátavať a nútiť nás odpracovať si ich v sobotu, ktorú nám určí ako povinnú? Vychádza nám tak sedem sobôt, ktoré musíme odpracovať bez nároku na odmenu za nadčas, na ktorú starí zamestnanci nárok už majú. Prečo musím za rovnaký plat odpracovať viac hodín? Čitateľ Majo

Právnička radí: Diskrimináciou je porušenie zásad rovnakého zaobchádzania z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Diskriminácia môže byť okrem iného aj nepriama, ktorá spočíva v prijatí alebo použití navonok neutrálneho predpisu, rozhodnutia, pokynu alebo praxe, ktoré znevýhodňujú určitú osobu v porovnaní s inou osobou. Nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.


Prečítajte si tiež: Výsluhový dôchodok i podpora v nezamestnanosti: Na Slovensku máte nárok na oboje!​


V zmysle základných zásad Zákonníka práce fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a požiadavka primeraná.

Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre a určovať podmienky a spôsob uplatnenia tohto práva, ak to zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.


Prečítajte si tiež: Manžel pre firmu pracoval roky, teraz sa ho chcú kvôli veku zbaviť: Čo robiť?​


Jednou z podstatných náležitostí pracovnej zmluvy je dojednanie o pracovnom čase, pri ktorom sa uplatňuje princíp zmluvnej voľnosti, súčasne však musia byť dodržané ustanovenia o pracovnom čase v zmysle Zákonníka práce. Dojednanie rozdielneho rozsahu pracovného času so zamestnancami na rovnakej pracovnej pozícii nepovažujeme za diskrimináciou, ale za výkon práva zamestnávateľa v rámci organizácie práce pri zabezpečovaní prevádzkových potrieb. Súčasne zamestnávateľ stanovuje aj rozvrhnutie pracovného času. Pracovný čas môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín. Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozvrhuje zamestnávateľ týždenný pracovný čas v zásade na päť pracovných dní v týždni.

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Hodiny Čas Práca Zmluva Plat Zamestnávateľ Doba Pracovná
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy