Big Five: Ako vaša osobnosť ovplyvňuje, či ste v práci šťastný

Naše osobnostné charakteristiky predurčujú to, ako v živote myslíme, vnímame a konáme. Naše vnútorné nastavenie sa vo výsledku prejaví v kvalite osobného i pracovného života. Cestou k spokojnosti v zamestnaní by mohlo byť poznanie a prijatie vašich silných a slabých stránok.

Nasledovať by mala voľba profesie, korešpondujúca s vašou osobnosťou. Z pohľadu zamestnávateľa efektivite výberu pomôže zistenie osobnostných charakteristík uchádzačov vhodných pre danú profesiu. Medzi účinné nástroje poznania osobnosti sa radí model zvaný Big Five. Ako funguje a v čom môže byť prínosný?

Na trhu práce sa vyskytuje široká paleta najrôznejších typov pracovných pozícií. Požiadavky na ne sú veľmi rôznorodé. Niektoré osobnostné charakteristiky sú potrebné pre personál v zdravotníctve, iné pre právnikov; požiadavky na obchodníka sa líšia od nárokov na IT administrátora. A niektoré vlastnosti a schopnosti sú vhodné pre všetky pozície. Vhodne zvolená osobnosť zamestnanca je dôležitá nielen kvôli pracovnému výkonu, ale aj z dôvodu obojstrannej spokojnosti zamestnávateľa a zamestnanca, a s tým súvisiacej lojality a motivácie.

Popis pracovného miesta verzus profil pracovníka

Personalisti disponujú pri obsadzovaní pracovných miest popisom pracovného miesta. Tu je konkrétne popísaná pracovná náplň, kompetencie, zodpovednosti, role v pracovnom tíme a podobne. Z nich vyplývajú špecifikácie požiadaviek na zamestnanca. Nie vždy je však jasný obraz toho, aký typ osobnosti je pre túto pozíciu vhodný.

Na základe všetkých nárokov na pracovnú pozíciu by mohol vzniknúť kompletný profil pracovníka. Obsahoval by prepojenie popisu pracovnej náplne a požadovaných osobnostných charakteristík zamestnanca. Pri výbere pracovníkov je vhodné zisťovať ich osobnostný profil. Metodika typu osobnosti v súvislosti s typom profesie by mohla výrazne zvýšiť spokojnosť zamestnancov aj zamestnávateľov.

Big Five (Veľká päťka)

Päťfaktorový model zvaný Big Five je často využívaným testom pre poznanie štruktúry ľudskej osobnosti. Model skúma päť vybraných charakteristík postavených do dvojíc opačného významu.

Dimenzie Big Five:

Otvorenosť voči skúsenosti × opatrnosť

Otvorenosť voči skúsenosti je dimenzia prejavujúca sa zvedavosťou a ústretovosťou k novým veciam, ľuďom a poznatkom. Spája sa s nekonvenčnou osobnosťou, kreativitou, aktivitou a nezávislosťou. Na druhej strane títo jedinci mávajú ťažkosti s autoritami a dodržiavaním pravidiel. Radi si robia na veci svoj názor.

Opatrní jedinci sa vyznačujú konzervatívnosťou, úctou k tradíciám a normám spoločnosti, v ktorej žijú. Neradi menia zabehané postupy a svoje emócie držia na uzde.

Svedomitosť × bezstarostnosť

Dimenzia svedomitosti prináša spoľahlivosť, starostlivosť, sebakontrolu, dochvíľnosť, pracovitosť a pevnú vôľu. Sú to ľudia milujúci disciplínu a poriadok, kontrolujú, organizujú a realizujú zadané úlohy. Sledujú stanovené ciele, môžu však skĺznuť k puntičkárstvu. Majú tendenciu najprv čo najlepšie urobiť svoju prácu a až "s čistým stolom" odísť domov, čo v extrémnych prípadoch môže viesť k vyčerpaniu síl či workoholizmu.

Na druhú stranu bezstarostní jedinci prejavujú určitú chaotickosť, nesústredenosť a neporiadnosť. Môžu pôsobiť až nespoľahlivo a lenivo. Zmätok môžu mať aj v životných hodnotách a prioritách.

Extroverzia × introverzia (zdržanlivosť)

Extrovertná osobnosť býva komunikatívna, energická, aktívna, priamočiara a spoločenská. Zvyčajne je úprimná, sebaistá, optimisticky ladená a nešpekuluje "čo by, keby ...". Nevadí jej väčšia miera hlučnosti pri sebe ani u druhých. Ľahko sa nechajú rozptýliť a väčšinou sa bez problémov zoznamujú.

Jedinci so sklonom k ​​introverziu sú skôr uzavretí, zdržanliví v kontakte so svojim okolím so snahou udržať si odstup. V spoločnosti sa ľahko unavia. Ich prednosťou býva uvážlivosť, a ak sa už rozhodnú, tak cieľavedomosť. Neradi sa nechajú vyrušovať. Pre svojich blízkych sú ochotní urobiť veľa a očakávajú od nich to isté.

Prívetivosť × chladnosť

Prívetivosť je znakom láskavého človeka, na ktorého platí "dobré slovo". Je komunikatívny a iniciatívny v ľudských vzťahoch. Disponuje empatiou, dobrú vôľu, vľúdnosťou a chuťou pomáhať ostatným. Dobre pracuje v tíme. Prívetiví ľudia bývajú systematickí, do práce sa "zahryznú" a nenechajú sa rušiť okolím. Prívetivý človek býva citlivý a nedobre sa cíti v súťaživom prostredí.

Chladní jedinci sa vyznačujú negatívnym naladením, nevšímavosťou, podráždenosťou, nepriateľským správaním, kritizovaním druhých a upodozrievaním. Majú problémy s empatiou a pochopením druhých ľudí. Ich správanie často vzbudzuje súťaživosť alebo konfrontáciu. V prvom rade sú zameraní sami na seba.

Emočná stabilita × neurotizmus (labilita)

Emočne stabilní jedinci bývajú vyrovnaní, optimistickí, zdravo sebaistí a odolní proti nepriazni osudu. Ich nastavenie je prínosom v každom pracovnom kolektíve.

Osobnosti s vysokým skóre neuroticismu vykazujú labilitu, ľahko sa nechajú vyviesť z miery a majú tendenciu k náladovosti. Pociťujú psychické napätie, nepokoj, neistotu a úzkosť častejšie ako je obvyklé. Sú zameraní na seba a svoje pocity a niekedy strácajú nadhľad. Posudzujú životné okolnosti skôr pesimisticky, mávajú sklon k závislosti na druhých, svoju zraniteľnosť niekedy zastierajú agresivitou.

Nastavenie osobnostných kritérií pre kariéru

Big Five pokrýva rôzne osobnostné črty. Ktoré z týchto prejavov osobnosti by ste chceli stretnúť na svojom pracovisku? Ako by ľudia s určitou dimenziou fungovali na konkrétnom pracovnom mieste? Aký typ človeka potrebujete doplniť do vášho tímu? Je vhodné vytvoriť si interný osobnostný profil pre každú pracovnú pozíciu. Charakter práce a typ pracovných úloh, s ohľadom na skladbu pracovného tímu môžu byť dobrým spôsobom ako vybrať čo najvhodnejšieho kandidáta.

Zamyslenie na záver

Vzhľadom na zvyšujúce sa nároky a pracovné tempo môže nástroj Big Five pomôcť vybrať kandidáta s vhodnými osobnostnými charakteristikami pre dané zamestnanie. Takýto zamestnanec pravdepodobne nájde v práci aj väčšie uspokojenie. V súvislostí sa spokojnosťou sa zvýši aj pracovná motivácia a výkon. Tu platí, že spokojný a motivovaný zamestnanec robí spokojného nielen zákazníka, ale i zamestnávateľa.

Viac o téme: Osobnosť Pracovisko Práca Povolanie Charakter Big five Hr
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: Foto: Getty, HBR

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy