Dohoda o brigádnickej práci študentov

§ 227, § 228 Zákonník práce

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta.

(2) Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.

(3) Dodržiavanie dohodnutého a najviac prípustného rozsahu pracovného času podľa odseku 2 sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

§ 228

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Vysvetlivky

Dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej DBPŠ) môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Štatút študenta ZP nevymedzuje. Študentom je fyzická osoba, ktorá študuje na strednej alebo vysokej škole denného štúdia. Kometár ZP od H.Barancovej pripúšťa aj status študenta pre osobu, ktorá študuje externe, ak v tom čase nie je zamestnaná v trvalom pracovnom pomere.
Na preukázanie štatútu študenta je najvhodnejšie potvrdenie o návšteve školy. Tento doklad je neoddeliteľnou súčasťou DBPŠ, v opačnom prípade je táto dohoda neplatná.

Na základe DBPŠ nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.
T.j ak napr. určený týždenný pracovný čas je napr. 40 hodín týždenne, pracovník na DBPŠ môže odpracovať v priemere 20 hodín týždenne. ZP dovoľuje odpracované hodiny kumulovať, t.j. dodržiavanie počtu odpracovaných hodín študenta sa posudzuje za vyrovnávacie obdobie 12 mesiacov.
Inými slovami: Ak priemerný počet týždňov za 12 mesiacov je cca 52 a týždenný pracovný čas je 40 hodín, brigádnik pracujúci na DBPŠ môže za 12 mesiacov odpracovať najviac: 52 týždňov * 40 hodín = 2080 hodín/2 = 1040 hodín.

Dohodu o BPŠ je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne a musí v nej byť uvedené:
• dohodnutá práca,
• dohodnutá odmena za vykonanú prácu,
• dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Dohodnutá práca
Na DBPŠ môže zamestnanec vykonávať len príležitostnú prácu, ktorá sa v DBPŠ vymedzuje druhom vykonávanej práce.
Pri pravidelne vykonávanom druhu práce by túto mali vykonávať zamestnanci v trvalom pracovnom pomere.

DBPŠ môže byť uzavretá na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas.

Súčasťou DBPŠ môže byť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľného základu dane v prípade, že ste si ho súčasne nepodpísali u iného zamestnávateľa

Ukončenie platnosti DBPŠ
Dohodou
Dôvodom dohodnutým v konkrétnej DBPŠ
Jednostrannou výpoveďou, výpovedná doba je 15 dní od doručenia výpovede


Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
02.03.2009  |  
Hodnotenie článku:
4.2/5 (5 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates