Mzda a náhrada mzdy za sviatok

§ 122 Zákonník práce

(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.

(4) Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda podľa odseku 3 druhej vety nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien.

(5) S vedúcim zamestnancom môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu vo sviatok. Mzdové zvýhodnenie ani náhradné voľno za prácu vo sviatok v tomto prípade vedúcemu zamestnancovi nepatria.

Vysvetlivky

Na úvod spomenieme niekoľko ustanovení o práci vo sviatok (§ 94 ZP)
Sviatok patrí spolu s dňami nepretržitého odpočinku v týždni medzi dni pracovného pokoja.
Prácu vo sviatok môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi len za rovnakých podmienok ako v prípade práce v dňoch nepretržitého odpočinku (§ 94, ods.3 ZP), prípadne aj v nepretržitej prevádzke alebo pri strážení objektov zamestnávateľa. Sviatky sme vymenovali v komentári k § 94 ZP.

Nové znenie § 94 ZP je doplnené o odsek č.5 vymenúvajúci sviatky, v ktoré nemožno nariadiť ani so zamestnancom dohodnúť prácu, ktorou je predaj konečnému spotrebiteľovi vrátane prác s tým spojených (tými sviatkami je 1.január, Veľkonočná nedeľa, 24.december po 12.hodine a 25. december). To platí ajc pre nepretržité prevádzky (napr. obchodné domy, supermarkety)

Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
Za prácu vo sviatok Vám patrí mzda za odpracovaný sviatok + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške minimálne 50% Vášho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie za sviatok môže zamestnávateľ stanoviť aj výhodnejšie, ako je zákonom stanovená minimálna hranica.
Tak ako pri nadčasoch, aj pri sviatkoch platí, že namiesto mzdového zvýhodnenia si môžete vybrať náhradné voľno, a to v čase nasledujúcich troch kalendárnych mesiacov, prípadne v inak dohodnutom období. Mzdové zvýhodnenie Vám v tomto prípade nebude patriť, ale za dobu čerpania náhradného voľna Vám pripadne náhrada mzdy v sume Vášho priemerného zárobku (výšku priemerného zárobku presne stanovuje §134 a § 135 ZP).
Ak sa stane, že ste pri práci nadčas odpracovali aj deň sviatku (napr. tento rok vychádza sviatok sv.Cyrila a sv.Metoda na nedeľu a vy pôjdete v ten deň do práce na pokyn zamestnávateľa, lebo prišiel tovar, ktorý je potrebné roztriediť), dochádza k súbehu dvoch samostatných situácií, pri ktorých máte nárok na mzdové zvýhodnenie za nadčas a zároveň za sviatok.
Pri súbehu oboch konštatovaní (že pracujete nadčas a že pracujete vo sviatok) Vám patrí nasledovné:
• Mzda za prácu v tento deň + mzdové zvýhodnenie min. 25% priemerného zárobku za prácu nadčas + min. 50% priemerného zárobku za prácu vo sviatok
Alebo
• Mzda za prácu v tento deň + mzdové zvýhodnenie min. 25% priemerného zárobku za prácu nadčas + náhradné voľno za prácu vo sviatok Alebo
• Mzda za prácu v tento deň + min. 50% priemerného zárobku za prácu vo sviatok + náhradné voľno za prácu nadčas

Uvediem príklad, ktorý sa uvádza v Novelizovanom Zákonníku práce s komentárom a príkladmi od trojice autorov.
,br> Príklad:
Zamestnanec s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom od pondelka do piatka pracoval v spomínanú nedeľu, 5.júla, kedy odpracoval 8 hodín, v týždni teda odpracoval celkom 48 hodín.
V tú nedeľu pracoval nadčas a navyše pracoval vo sviatok. So zamestnávateľom sa dohodol, že za prácu vo sviatok si nasledujúci týždeň vezme náhradné voľno, v ktorom potom neodpracoval 40 hodín, ale len 32 hodín. Ako bude vyzerať jeho mzda?
Za tieto dva týždne má nárok na nasledovné:
1. Mzda za 80 hodín, lebo 48 + 32 skutočne odpracovaných hodín
2. Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas 8 hodín v prvom týždni
3. Náhrada mzdy za 8 hodín náhradného voľna, ktoré si vzal druhý týždeň a teda nebol v práci

Ak by ste súčasne v práci vo sviatok pracovali nadčas v nočnej zmene, patria Vám mzdové príplatky za všetky súbežné inštitúty.

Ak sviatok pripadne na Váš bežný pracovný deň (či už pracujete v rovnomerne rozvrhnutej prevádzke alebo pracujete na zmeny) a vy v ten deň nepôjdete do práce, ušla Vám pre sviatok mzda. ZP ale ustanovuje, že za ten stratený pracovný čas Vám patrí náhrada mzdy vo výške Vášho priemerného zárobku. To znamená, že ak ste odmeňovaní mesačnou mzdou, tá Vám bude vyplatená v plnej výške tak, ako keby ste v deň sviatku pracovali a ak ste odmeňovaní hodinovou sadzbou, skutočne odpracované hodiny za daný mesiac budete mať vyplatené výškou Vašej stanovenej hodinovej sadzby a hodiny, ktoré pripadli na sviatok, budete mať nahradené násobkom počtu hodín vašou priemernou hodinovou mzdou za predchádzajúci štvrťrok.

Ak by ste sa so zamestnávateľom dohodli, že v ten pracovný deň, kedy by ste mali voľno kvôli sviatku, predsa do práce pôjdete, patrí Vám príplatok za prácu vo sviatok. Nepatrí Vám však príplatok za nadčas, pretože za iných okolností by ste do práce išli, t.j. odpracujete inak plánovanú pracovnú zmenu.

Opäť pozor na znenie Vašej pracovnej zmluvy, ktorá môže v prípade vedúcich zamestnancov zahŕňať aj prípadnú prácu vo sviatok a v tom prípade Vám nepatrí náhradné voľno ani mzdové zvýhodnenie.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
07.03.2009  |  
Hodnotenie článku:
5.0/5 (2 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin