Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

§ 47 Zákonník práce

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,

a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,
b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

(2) Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

(3) Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré

a) sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
b) bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

(4) Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.

Vysvetlivky

Tento paragraf uzákoňuje základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca odo dňa vzniku pracovného pomeru.
Zamestnávateľ je povinný prideľovať Vám prácu a vy ste povinní stanovené práce na pracovisku zamestnávateľa vykonávať. Ak Vám zamestnávateľ prestane prácu prideľovať, máte právo na náhradu mzdy aj za obdobie, kedy ste prácu nie z vlastnej vôle nevykonávali (DVP – ak zamestnávateľ nemá prácu, ktorú by zamestnancovi pridelil, neprepláca mu náhradu mzdy).
Ak Vám zamestnávateľ prestal prideľovať prácu, na pracovisko ste povinní nastúpiť až v prípade, že Vás zamestnávateľ vyzval, aby ste sa vrátili na pracovisko, kde Vám Váš zamestnávateľ opäť pridelí prácu.
Zamestnávateľ má povinnosť informovať Vás o všetkých náležitostiach uvedených v bode 2 § 47 ZP najmä z dôvodu, že zamestnanec je povinný ich dodržiavať len v prípade, že bol o nich informovaný. Z hľadiska bezpečnosti práce je preukázateľné informovanie nevyhnutné z dôvodu vyšetrovania zodpovednosti pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania (§ 195, § 196 ZP).

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
20.04.2009  |  
Hodnotenie článku:
2.0/5 (1 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin