Viete, aké sú rozdiely medzi dohodami uzatvorenými mimo pracovného pomeru?

Okrem pracovného pomeru je možné vykonávať prácu i na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru. Rozoznávame dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študenta.

 

 

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými dohodami?

 

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Ak zamestnanec už predtým podpísal so zamestnávateľom inú dohodu , do rozsahu práce sa započítava aj táto práca. Dohoda sa uzatvára písomne najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

 

V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzené:

  • Pracovná úloha

  • Dohodnutá odmena za vykonanú prácu

  • Doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať

  • Predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy

Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

Dohoda o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.

 

V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedené:

  • Dohodnutá práca

  • Dohodnutý rozsah pracovného času

  • Dohodnutá odmena za vykonávanú prácu

  • Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

Okamžité zrušenie dohody možno dohodnúť len pre tie prípady, v ktorých možno okamžite zrušiť pracovný pomer. Jednostranne možno zrušiť dohodu len s 15 – dňovou výpovednou dobou, ktorá začína dňom doručenia písomnej výpovede.

 

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohodu o brigádnickej práci študenta môže uzatvoriť zamestnávateľ s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta a ktorý je potrebné zdokumentovať. Prácu nemôžu vykonávať v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného času počas celej doby, na ktorú bola uzatvorená.

 

V dohode o brigádnickej práci študenta musí byť uvedené:

  • Dohodnutá práca

  • Dohodnutý rozsah pracovného času

  • Dohodnutá odmena za vykonanú prácu

  • Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

  • Spôsob jej zrušenia

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom , v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

 

Výhody dohôd

• Pracovník môže mať riadne zamestnanie a ešte pracovať aj na dohodu

• Uzatvorením dohôd nevzniká pracovnoprávny vzťah

• Pre zamestnávateľa sú výhodné na pokrytie malých úloh

• Právna úprava vzťahov vznikajúcich na základe dohôd je voľnejšia ako v pracovnom pomere

• Zamestnanec neplatí odvody, zamestnávateľ platí do Sociálnej poisťovne len 0,25% na garančné a na úrazové poistenie 0,8% z hrubej mzdy

 

Nevýhody dohôd

• Nemáte nárok na dovolenku, ani na stravné lístky

• Nemáte nárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci ani na nemocenské

• Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná

 

Zdroj: Krajčo, J.; Presinger,M.; Sučanská, D. : Komentár k zákonníku práce, 2001

Zdielať článok na Facebooku
26.08.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates