Doba určitá a odchod na materskú

Ste zamestnaná na dobu určitú? Otehotneli ste a chcete vedieť či ste pod nejakou ochranou lehotou a či Vám zamestnávateľ musí predĺžiť zmluvu alebo nie?

Pracovný pomer zamestnankyne, ktorá má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, sa skončí dňom, ktorý je v pracovnej zmluve uvedený ako dátum skončenia pracovného pomeru resp. uplynutím doby uvedenej ako doba trvania pracovného pomeru. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.


Pracovný pomer zamestnankyne sa skončí bez ohľadu na skutočnosť, či je tehotná alebo uznaná za práceneschopnú. Zákaz skončenia pracovného pomeru v takejto ochrannej dobe platí len v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa v zmysle § 64 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ nemá povinnosť predĺžiť zamestnankyni pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Zákonník práce síce ukladá zamestnávateľovi povinnosť informovať vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili, ale nie je povinnosť zamestnávateľa prednostne obsadiť takéto pracovné miesta zamestnancami v pracovnom pomere na dobu určitú.

Ak sa zamestnankyňa po skončení pracovného pomeru nezamestná, má možnosť byť až do nástupu na materskú dovolenku evidovaná na úrade práce. Následne, počas materskej dovolenky má poistenkyňa nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Materské sa vypláca od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa a to po dobu 28 týždňov.

Na zamestnankyňu, ktorá skončila pracovný pomer, sa vzťahuje ochranná lehota podľa zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Ochranná lehota je zvyčajne 42 dní po zániku nemocenského poistenia, pričom ale ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako 42 dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie a ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je šesť mesiacov. Z vyššie uvedené vyplýva, že ak poistenkyňa bude práceneschopná po skončení pracovného pomeru, má nárok na poskytovanie nemocenskej dávky.

Zdielať článok na Facebooku
21.06.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates