Môžem si ponechať tržbu, ak nemám vyplatenú mzdu?

Môže nás zamestnávateľ nejako právne postihnúť za to, ak nebudeme odvádzať tržbu do banky, ale budeme si ich nechávať a zbierať na svoje výplaty, keďže nám nevyplatil mzdu za 2 mesiace? V podstate nerobíme nič, len si berieme to, čo nám právom patrí.

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Určitý postup nakladania s tržbou zamestnávateľa vyplýva zamestnancom jednak z pracovnej zmluvy, prípadne môže byť upravený aj internými predpismi zamestnávateľa.


Tržba je príjmom zamestnávateľa a ak ju zamestnanec neodovzdá zamestnávateľovi, môže čeliť následkom v pracovnoprávnej aj trestnoprávnej rovine. Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. V pracovnoprávnej rovine zamestnanec zodpovedá za prostriedky, ktoré mu zamestnávateľ zveril a táto zodpovednosť môže byť upravená aj v samostatnej dohode o hmotnej zodpovednosti. Aj v prípade, ak medzi zamestnancom a zamestnávateľom nedošlo k uzatvoreniu dohody o hmotnej zodpovednosti, zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi.

Ak zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, zamestnanec má možnosť v prvom rade zamestnávateľa vyzvať na zjednanie nápravy a doplatenie dlžnej sumy; Ak zamestnávateľ nevyplatil mzdu v termíne, dostáva sa do omeškania. Nevyplatením mzdy vzniká zamestnancovi aj nárok na úhradu úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, konkrétne podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v aktuálnom znení , podľa ktorého výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Zamestnanec sa môže domáhať svojho nároku na vyplatenie mzdy podaní návrhu na súd miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa, prípadne sa môže obrátiť na políciu a podať trestné oznámenie vo veci nevyplatenia mzdy a súčasne požadovať náhradu škody (t.j. mzdy, ) ktorá mu týmto konaním vznikla.

Zdielať článok na Facebooku
06.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates