Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti

Dostali ste výpoveď z dôvodu nadbytočnosti vo Vašej firme? V posledných troch týždňoch prijali nových zamestnancov. Ak takýto stav skutočne nastal, prečo dostávate výpoveď Vy a nie novoprijatí pracovníci, ktorí sú de-facto v skúšobnej dobe?

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti označuje spôsob ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, a to konkrétne ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na interné rozhodnutie zamestnávateľa.

Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nesmie po skončení pracovného pomeru počas nasledujúcich 3 mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca (§ 61 ods. 3 ZP). Ak na tom istom pracovisku a oddelení pracuje viacero zamestnancov, je na rozhodnutí zamestnávateľa, ktorých zamestnancov prepustí – o tom, ktorý zamestnanec je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ . Po rozhodnutí o organizačných zmenách a predtým, ako doručí zamestnancovi výpoveď, musí mu zamestnávateľ ponúknuť inú vhodnú prácu v súlade s ustanovením § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, ak takéto pracovné miesto nemá.

Ak ku skončeniu pracovného pomeru dôjde výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodu z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva zamestnanec vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne. Priemerný zárobok sa zisťuje v súlade s §134 Zákonníka práce zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu za kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Ak zamestnanec v takomto období nepracoval, použije sa pravdepodobný zárobok vypočítaný zo mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme dosiahol.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

Ak je pracovný pomer ukončený dohodou, pracovný pomer v tom prípade zaniká ku dňu, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodli.
Zdielať článok na Facebooku
31.05.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates