Zníženie mzdy

Zamestnávateľ Vám oznámil zníženie mzdy z dôvodu hospodárskej krízy? Myslíte si, že Vašej firmy sa táto skutočnosť nedotkla? Ako postupovať v takomto prípade?

Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, ak takýto termín nie je dojednaný, Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Ak zamestnávateľ nevyplatil mzdu v termíne, dostáva sa do omeškania. Zamestnanec by mal v prvom rade písomne vyzvať zamestnávateľa na výplatu mzdy. Nevyplatením mzdy vzniká zamestnancovi aj nárok na úhradu úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, konkrétne podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v aktuálnom znení , podľa ktorého výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Zamestnanec sa môže domáhať svojho nároku na vyplatenie mzdy v podaní návrhu na súd miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa.

V prípade, ak zamestnávateľ a zamestnanec počas trvania pracovného pomeru uzavreli dohodu o zmene pracovných podmienok, ktorá sa týkala zmeny dojednanej mzdy, zamestnávateľ mal povinnosť vydať zamestnancovi písomné potvrdenie o zmene. V prípade ak zamestnávateľ nezaplatí zamestnancovi mzdu je potrebné na súde preukázať nárok na výšku mzdy pomocou výplatných pások, potvrdení o pripísaní mzdy v konkrétnej výške a pod.

Súčasne, v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 písm. b Zákonníka práce, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti. Tento písomný úkon je potrebné označiť ako okamžité skončenie pracovného pomeru, nie výpoveď. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí urobiť zamestnanec písomne, musí ho podpísať a skutkovo vymedziť dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť. Pracovný pomer na základe okamžitého skončenia pracovného pomeru sa skončí dňom, ktorým bolo zamestnávateľovi okamžité skončenie pracovného pomeru doručené bez ohľadu na to, či v ňom bol uvedený iný konkrétny deň.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. V prípade, že zamestnanec svoje právo nevyužije a okamžite neskončí pracovný pomer, nemôže po uplynutí jednomesačnej lehoty viac týmto spôsobom pracovný pomer skončiť, čiže toto jeho právo definitívne zanikne. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. V prípade skončenia pracovného pomeru patrí zamestnancovi náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

Zdielať článok na Facebooku
22.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates