Dohoda o vykonaní práce vs. evidovaný nezamestnaný

Ste evidovaný na úrade práce, ale nemáte nárok na podporu? Ponúkli Vám možnosť pracovať na dohodu. Vyradia Vás z evidencie na úrade práce?

Zamestnanec môže pracovať u zamestnávateľa aj na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V súlade s ustanoveniami §§ 226 ods.2, 228ods.1 a 228a ods. 2 , tieto dohody musia byť vždy písomné, v opačnom prípade sú neplatné. Zamestnávateľ za zamestnanca „ na dohodu“ neplatí odvody v takom rozsahu ako za zamestnanca v pracovnom pomere. Zamestnanci pracujúci na základe niektorej z dohôd nemajú zo zákona nárok na dovolenku, poskytovanie stravy, vyplatenie odstupného.

Rozlišujeme tri druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to:
 -dohodu o vykonaní práce, kde práca je vymedzená výsledkom a rozsah pracovnej úlohy nemôže prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Ukončenie tejto dohody pred vykonaním a dokončením pracovnej úlohy je možné len na základe odstúpenia. Zamestnanec môže odstúpiť od dohody, ak mu zamestnávateľ nevytvoril potrebné pracovné podmienky, a zamestnávateľ v prípade, ak zamestnanec nevykonal pracovnú úlohu v dohodnutom čase.
 -dohodu o pracovnej činnosti, kde sa jedná o príležitostnú prácu vymedzenú druhovo a v rozsahu nepresahujúcom 10 hodín týždenne. V dohode o pracovnej činnosti je potrebné uviesť druh práce, odmenu, rozsah pracovného času a čas, na ktorý sa uzatvára. Ukončenie tejto dohody je možné spôsobom dojednaným medzi zamestnávateľom a zamestnancom dohodli zmluvné strany v dohode, alebo okamžite, ak nastanú skutočnosti, pre ktoré možno okamžite skončiť pracovný pomer, dohodou alebo výpoveďou (ez uvedenia dôvodu, výpovedná doba je 15-dňová a začína v ten deň, kedy bola doručená.
 - dohodu o brigádnickej práci študentov, kde práca je tiež vymedzená druhovo a vykonávať ju môžu len fyzické osoby, ktoré majú status študenta strednej alebo vysokej školy. Z Vašej otázky predpokladáme, že tento druh dohody nie je možné uzatvoriť.

Konkrétne podmienky vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce uvádza § 36 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie okrem iného aj dňom, uchádzač o zamestnanie ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona. t.j. keď uchádzač vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu predstavuje 185,19 EUR mesačne.
Zdielať článok na Facebooku
28.05.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates