Písomná forma okamžitého skončenia pracovného pomeru

Ako sa ukončuje okamžite pracovný pomer podľa Zákonníka práce?

Okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom skončenia pracovného pomeru, ktorý môžu iniciovať zamestnanec aj zamestnávateľ . V každom prípade sa jedná o jednostranný právny úkon.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone, a to ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený´ pre trestný čin a to pre úmyselný trestný čin. Pre trestný čin, ktorý zamestnanec spáchal z nedbanlivosti, zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer.Na platnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru z tohto dôvodu nemá vplyv ani prípadné dodatočné zrušenie právoplatného odsudzujúceho rozsudku a oslobodenie zamestnanca spod obžaloby.

Ďalším dôvodom, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, je porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom závažným spôsobom. Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí medzi základné povinnosti zamestnanca. Na okamžité skončenie pracovného pomeru sa vyžaduje, aby sa jednalo o intenzitu porušenia pracovnej disciplíny na závažnej úrovni. Za porušenie pracovnej disciplíny závažným spôsobom možno považovať napríklad opakovanú neospravedlnenú neprítomnosť v práci, konzumáciu alkoholu a pod. Zamestnávatelia často vymedzujú v pracovných poriadkoch alebo iných interných predpisoch, ktoré konanie sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Zamestnávateľ musí uplatniť okamžité skončenie do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol, inak jeho právo okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom zaniká .

Možnosť zamestnávateľa okamžite skončiť pracovný pomer je obmedzená v prípade, ak ide o tehotnú zamestnankyňu, zamestnankyňu na materskej dovolenke, zamestnankyňu alebo zamestnanca na rodičovskej dovolenke, ak ide o osamelú zamestnankyňu alebo osamelého zamestnanca, za podmienky, že sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, ako aj o zamestnanca osobne sa starajúceho o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru však u týchto zamestnancov s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) nevylučuje možnosť skončiť s nimi pracovný pomer výpoveďou.

Zamestnávateľ je povinný okamžité skončenie pracovného pomeru vopred prerokovať so zástupcom zamestnancov, a to pod hrozbou neplatnosti.

Zamestnanec môže pracovný pomer skončiť okamžite, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy aj povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu zo zdravotných dôvodov. Ak k preradeniu nedôjde do 15 dní od predloženia zdravotného posudku, zamestnanec môže využiť svoje právo na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ďalším dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je nevyplatenie mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časti, ani do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Posledným zákonným dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je bezprostredné ohrozenie jeho života alebo zdravia.Okamžite skončiť pracovný pomer môže aj mladistvý zamestnanec, a to aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky. Ohrozením morálky sa rozumie také konanie, pri ktorom dochádza k ohrozeniu alebo narušeniu morálnej osobnosti mladistvého zamestnanca.

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel, po jej uplynutí právo zamestnanca zaniká. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Vysvetlivky

Tu je na mieste spomenúť, že platnosť okamžitého ukončenia pracovného pomeru nastane okamžite po jeho doručení druhej strane zamestnaneckého pomeru. Ani jedna strana nemôže určiť iný termín, pretože termín vyplýva zo zákona, t.j akýkoľvek iný termín v písomnom oznámení o okamžitom ukončení pracovného pomeru je neplatný.

Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
15.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates