Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Za akých okolností môže zamestnávateľ s Vami okamžite rozviazať pracovný pomer sa dozviete v nasledovných riadkoch...

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec


a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) porušil závažne pracovnú disciplínu.

(2) Zamestnávateľ môže podľa odseku 1 okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol. O začiatku a plynutí lehoty rovnako platia ustanovenia § 63 ods. 3 a 4.

(3) Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou, so zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Môže však s nimi s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke (§ 166 ods. 1) z dôvodov uvedených v odseku 1 skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Vysvetlivky

Okamžité skončenie pracovného pomeru, inými slovami aj „hodinová výpoveď“, je právny úkon, ktorý by sa mal v praxi uplatniť len výnimočne, preto aj tento paragraf a nasledujúci vymenúva prípady, kedy sa iba môže pracovný pomer týmto spôsobom ukončiť.

V prípade zamestnávateľa existujú len dve možnosti, pre ktoré Vám môže dať hodinovú výpoveď.
POZOR na bod 1b tohto paragrafu, ktorý hovorí o závažnom porušení pracovnej disciplíny.
Závažné porušenie pracovnej disciplíny posudzuje zamestnávateľ a na základe toho môže s Vami ukončiť pracovný pomer okamžite (musí to však dokázať, ak je potrebné, aj na súde).

Môžu to byť, napr. aj tieto dôvody:
• neospravedlnené opakujúce sa absencie,
• použitý alkohol v čase pracovnej doby,
• pracovný pohovor u nového zamestnávateľa, ktorý absolvujete v čase Vašej pracovnej doby,
• krádež na pracovisku,
• vynášanie interných informácií, ktoré by mohli uškodiť spoločnosti alebo zamestnancom
a iné prípady, ktoré posudzuje zamestnávateľ.

Ak ste dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny, zamestnávateľ Vám môže na dobu najviac jedného mesiaca prerušiť výkon práce. Počas tejto doby zamestnávateľ preverí okolnosti porušenia disciplíny zamestnanca a zváži, či je závažnosť porušenia pracovnej disciplíny dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Za obdobie prerušenia práce Vám patrí mzda vo výške Vášho priemerného zárobku (§ 141a ZP).
Nesmie však byť prekročená doba 1 mesiaca, navyše, najviac dva mesiace od zistenia dôvodu okamžitého skončenia prac.pomeru zamestnávateľom môže zamestnávateľ okamžite skončiť so zamestnancom pracovný pomer. Ak možnosť okamžitého skončenia PP neuplatní zamestnávateľ do dvoch mesiacov od zistenia dôvodu, po uplynutí tejto doby zaniká táto možnosť, zamestnávateľ musí zamestnancovi naďalej prideľovať prácu.
Objektívna lehota 1 rok od vzniku dôvodu sa uplatní vtedy, ak sa zamestnávateľ o dôvode okamžitého skončenia PP dozvedel až po uplynutí dvoch mesiacov. To isté platí aj v prípade výpovede, t.j. ak sa zamestnávateľ rozhodne, že Vám pre porušenie pracovnej disciplíny dá výpoveď, musí tak urobiť najneskôr do dvoch mesiacov od zistenia dôvodu (§ 63 ods.3 ZP).
Ak sa zamestnávateľ rozhodne s Vami z objektívnych a pádnych dôvodov okamžite skončiť pracovný pomer, je povinný to prerokovať so zástupcami zamestnancov, ktorí na prerokovanie majú čas najviac 10 dní od doručenia žiadosti zamestnávateľom (§ 74 ZP).

Čo je charakteristické pre okamžité skončenie pracovného pomeru?
• Neplatnosť výpovednej doby
• Uvedenie dôvodu okamžitého skončenia
• Písomná forma hodinovej výpovede
• Doručenie druhej strane

Kedy Vám nemôže dať zamestnávateľ hodinovú výpoveď ani výpoveď s výpovednou dobou?
• Ak ste na materskej dovolenke
• Ak ste na rodičovskej dovolenke

Vzhľadom na závažnosť dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru neplatí v ostatných prípadoch pre Vás ochranná doba (tehotenstvo, PN a iné, uvedené v § 64 ZP)


Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
14.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates