Prechod z pracovnej zmluvy na dobu určitú na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú

Automaticky ste prešli z pracovnej zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú. Gratulujeme, je to ten lepší prípad. Je potrebné dostať aj písomné potvrdenie, spraviť novú zmluvu so zamestnávateľom?

V súlade s ustanovením § 72 Zákonníka práce, ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce aj po uplynutí doby určitej dojednanej v pracovnej zmluve, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na dobu neurčitú, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností je nesporné, že pracovný pomer trvá. V tomto prípade je však potrebné aplikovať analogicky aj ustanovenia týkajúce sa založenia pracovného pomeru a zmeny pracovnej zmluvy.

Pracovný pomer sa v súlade s § 42 zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzí zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy má zamestnávateľ povinnosť vydať zamestnancovi. Pracovná zmluva musí mať písomnú formu v záujme právnej istoty oboch zmluvných strán, najmä však zamestnanca.

Nedodržanie písomnej formy pracovnej zmluvy je síce porušením pracovnoprávneho predpisu, nespôsobuje však neplatnosť pracovnej zmluvy. Uvedený stav je v súlade s § 17 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý sa týka neplatnosti právneho úkonu. V zmysle tohto ustanovenia, právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou Zákonníkom práce je neplatný, len ak to Zákonník práce alebo osobitný predpis výslovne ustanovuje.

Ak počas trvania pracovného pomeru zamestnanca došlo na základe dohody so zamestnancom aj k zmene iných skutočností uvádzaných v pracovnej zmluve, uvedené môžeme považovať za zmenu pracovnej zmluvy. Podľa § 54 Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.

Konanie zamestnávateľa, ktorým porušil pracovnoprávne predpisy, môže byť sankcionované podľa zákona č. 125/2006 Z.z. inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

Zdielať článok na Facebooku
21.07.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates