Hľadáš si strednú školu? Vyber si perspektívny študijný odbor – technik energetických zariadení budov (TEZB)

Počas štvorročného štúdia získajú študenti kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti spojené s inštaláciou, montážou a servisom rôznych druhov energetických a elektrotechnických zariadení, ako aj s realizáciou základných stavebných činností. Na základe týchto vedomostí, zručností a kompetencií absolventi získajú výučný list a maturitu, následne získajú aj elektrotechnickú spôsobilosť a absolvujú zváračské skúšky. Okrem toho by mali byť schopní poskytovať primerané energetické a poradenské služby.

 O tom, že študijný odbor TEZB je úspešný a atraktívny pre zamestnávateľov, študentov, rodičov a stredné školy, svedčí aj fakt, že v súčasnosti má tento študijný odbor zaradený do siete už 7 stredných škôl a prví absolventi si mohli svojho prvého zamestnávateľa vyberať.

Garantom tohto nového študijného odboru je neinvestičný fond EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP. Vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj je dlhodobou súčasťou podnikateľských aktivít SPP. Spoločnosť vedie aktívny dialóg nielen so svojimi zákazníkmi ale so všetkými, s ktorými jej činnosť súvisí alebo ich nejako ovplyvňuje. Ako zodpovedná spoločnosť realizuje mnoho projektov zameraných na podporu rozvoja regiónov, ochranu životného prostredia, zníženie neefektívneho využívania energie ale aj sponzoringové, verejnoprospešné programy na podporu vzdelávania,  športu, slabších a hendikepovaných.

Študijný  odbor TEZB je len východiskom pre realizáciu ďalších vzdelávacích projektov a aktivít a energia, ktorú SPP vyvinul pri vzniku odboru a vytvorení dielne skutočne vytvorí základ novej generácie odborníkov –energetikov, schopných obstáť v podmienkach rýchlo sa meniaceho trhu s energiou. Absolventi tohto odboru majú už v súčasnosti zabezpečené lukratívne zamestnanie, keďže takýchto odborníkov je na trhu veľmi málo a nemalé výzvy v oblasti energetiky a energetickej efektívnosti nás ešte len čakajú.

Eva Guliková, správca EkoFondu

Bratislava, 6. 8. 2018

 

Zoznam stredných škôl:

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Stredná odborná škola, Viliama Paulinyho - Tótha 31/5, Senica

Stredná odborná škola, Ivánska cesta 21, Bratislava

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

 

  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Kariéra na pláži
Staršie správy