Výsluhový dôchodok i podpora v nezamestnanosti: Na Slovensku máte nárok na oboje!

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstock.com

Som poberateľom výsluhového dôchodku. Viac ako sedem rokov som pracovala ako predavačka. Dostala som výpoveď z dôvodu rušenia prevádzky ku dňu 30.11.2015 a chcem sa opýtať, či mám nárok na poberanie podpory. Ak áno, kde sa mam prihlásiť a čo k tomu potrebujem? Čitateľka Martina

Právnička radí:  Poistenec, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku má nárok na dávku  v nezamestnanosti. za rovnakých podmienok ako ostatní poistenci.  Počas trvania pracovného pomeru alebo pracovnoprávneho vzťahu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je každý  zamestnanec, vo vyššie uvedenom prípade predavačka, povinne poistený v nezamestnanosti.  Povinné poistenie nevzniká fyzickej osoby pracujúcej na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek alebo ak je poberateľom  invalidného výsluhového dôchodku.

Základnou podmienkou vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti  je, aby  poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní.


Mohlo by vás zaujímať: Manžel pre firmu pracoval roky, teraz sa ho chcú kvôli veku zbaviť: Čo robiť?​


Uchádzačom o zamestnanie v zmysle ustanovenia § 6  z. č. 5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý:

 • a) nie je zamestnanec,
 • b) nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru  alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • c) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • d) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú.


Mohlo by vás zaujímať: Končí vám pracovná zmluva na dobu určitú? Zamestnávateľ nemusí povedať nič​


V zmysle § 34 citovaného zákona platí, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý:

 • a) plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
 • b) sústavne sa pripravuje na povolanie,
 • c) je dočasne práceneschopný,
 • d) má nárok na materské,
 • e) má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 • f) bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie ( napr. na vlastnú žiadosť alebo z dôvodu, že sa zamestnal),
 • g) nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,
 • h) nespĺňa podmienky podľa § 6 ,  ktoré uvádzame vyššie v našom článku,
 • i) nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Výsluhoví dôchodcovia nie sú medzi vylúčenými osobami, ktoré by sa nemohli zaevidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam podkladov, ktoré je potrebné predložiť pri prihlásení, nájdete na stránke upsvar.sk.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Viac o téme: Peniaze Podpora Dôchodok Úrad Práce Evidencia Výsluhový
 • Autor: © Zoznam
 • Zdroj: Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy