Výpoveď po rodičovskej dovolenke

poradnaporadna

Momentálne som na rodičovskej dovolenke. Dieťa dovŕši vek 3 roky 30.10.2011. Chcela by som sa vrátiť do zamestnania, ale zamestnávateľ momentálne nemá volné miesto. Nemá ma kde zobrať. Pritom moja pozícia nie je zrušená, zamestnávateľ vedel, že sa po 3 rokoch chcem vrátiť. Vraj dostanem pravdepodobne výpoveď.

Poradňa: Ak sa vrátite do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce ( t.j. až do troch rokov veku dieťaťa), zamestnávateľ je povinný Vás zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť Vás na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Viac k pojmom pôvodná práca a pracovisko sme písali v článku Návrat do práce po rodičovskej dovolenke. Ako píšete vo Vašej otázke, Vaša pôvodná práca resp. pozícia nie je zrušená. V tom prípade Vás zamestnávateľ musí zamestnať.

 

Počas trvania rodičovskej dovolenky platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Až po skončení ochrannej lehoty môže dať zamestnávateľ zamestnankyni výpoveď z dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b) ( t.j. z dôvodu nadbytočnosti), za predpokladu, že zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

 

Ak by po návrate z rodičovskej dovolenky došlo k organizačným zmenám v dôsledku ktorých by sa zamestnankyňa stala nadbytočnou a ak budú splnené aj predpoklady uvedené v predchádzajúcom odseku, bude daný dôvod výpovede z dôvodu nadbytočnosti.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Podľa právnej úpravy platnej od 1.9.2011, ak je daná zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti ( t.j. podľa §63 ods. 1 písm. b)) a zamestnanec pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty požiada o skončenie pracovného pomeru, má zamestnanec nárok na odstupné vo výške násobku priemerného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

 

Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede. Dĺžka výpovednej doby je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov .Ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov, dĺžka výpovednej doby je tri mesiace.

 

Upozorňujeme!

Počas materskej a rodičovskej dovolenky Váš pracovný pomer stále trvá, preto aj tento čas sa počíta do doby trvania pracovného pomeru.

 

Takže ak zamestnanec počas výpovednej doby nechce zostať pracovať u zamestnávateľa a požiada o skončenie dohodou, má nárok na odstupné. Dôležité je, aby zamestnanec požiadal zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru ešte pred začatím plynutia výpovednej lehoty. Ak zamestnanec odpracuje celú výpovednú dobu, pri skončení pracovného pomeru nemá nárok na odstupné.

V praxi to znamená, že ak je výpoveď doručená napr. 25.9., výpovedná doba začne plynúť začne plynúť od 1.10, zamestnanec pracoval u zamestnávateľa 3 roky a výpovedná doba by mala trvať 2 mesiace. Ak pred týmto dátumom, t.j. pred 1.10., zamestnanec požiada zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru k 30.9., zamestnávateľ musí so zamestnancom skončiť pracovný pomer dohodou a vyplatiť zamestnancovi dvojmesačné odstupné. Zamestnanec si môže vybrať aj takú možnosť, že 1 mesiac odpracuje, skončí dohodou k 31.10. a potom dostane odstupné za jeden mesiac.

 

14.09.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Viac o téme: Poradna Vypoved Kariera2011 Odstupne Nadbytocnost Organizacne zmeny 1.9.
  • Autor: © Zoznam

Súvisiace články