Dôvod výpovede je nezmysel! Musím ju podpísať?

Mám nárok na odstupné, ak mi zamestnávateľ dáva výpoveď z dôvodu neakceptovateľného správania? Za dva roky som nemala ani jedno porušenie pracovnej disciplíny, ani jednu absenciu, som ukážkový zamestnanec a nič zlé som nespravila a ten dôvod výpovede je vymyslený. Ako mám postupovať? Mám podpísať takúto výpoveď, keď viem že to nie je pravý dôvod?

 

Poradňa: Výpoveď z dôvodu správania zamestnanca na pracovisku môže zamestnávateľ dať zamestnancovi len v tom  prípade, ak došlo k porušeniu pracovnej disciplíny. Zákonník práce rozlišuje podľa intenzity dva druhy porušenia, a to závažné a menej závažné, pričom nikde v zákone ani nie je uvedené, aké konanie zamestnanca sa považuje za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a aké za závažné porušenie,  toto delenie alebo aspoň príklady zakázaného a netolerovaného správania  zvyknú zamestnávatelia uvádzať v pracovnom poriadku . Závažné porušenie pracovnej disciplíny je konanie  väčšej intenzity proti predpisom alebo normám správania, môže spôsobiť závažnejšie následky alebo je zamerané na firmou chránené hodnoty.

Ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu, zamestnávateľ mu môže dať výpoveď alebo môže okamžite skončiť pracovný pomer; ak je daná výpoveď,  pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Ak sa zamestnanec  dopustil menej závažného porušenie pracovnej disciplíny, zamestnávateľ mu môže dať výpoveď len vtedy, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.  Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. Driadne skutkovo vymedzený, vo výpovedi teda musí byť uvedené, v čom spočíva porušenie pracovnej disciplíny, inak je výpoveď neplatná.

V žiadnom z vyššie uvedených prípadov nemá zamestnanec nárok na odstupné.

Výpoveď aj okamžité skončenie pracovného pomeru musia byť doručené. Ak zamestnanec odmietne prevziať výpoveď alebo okamžité skončenie a domnieva sa, že tým dostatočne prejavil svoj nesúhlas s týmto úkonom zamestnávateľa, nemá to zvyčajne žiaden praktický význam;  písomnosti sa považujú za doručené aj vtedy, ak ich zamestnanec odmietol osobne prevziať, pričom túto skutočnosť zamestnávateľ preukazuje prostredníctvom svedkov. Ak má zamestnanec záujem naďalej pracovať u zamestnávateľa, musí mu oznámiť, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával.

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď a ak zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával, jeho pracovný pomer sa nekončí, s výnimkou, ak súd rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával. V prípade neplatného skončenia pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, a to až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru.

Zamestnanec sa môže domáhať neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde a tento nárok môže uplatniť do dvoch mesiacov odo dňa , kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Po márnom uplynutí tejto lehoty nie je možné domáhať sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
29.05.2014  |  Foto: Photl.com, Text: Poradňa
Hodnotenie článku:
2.7/5 (3 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin