Ako skončiť pracovný pomer u zamestnávateľa?

Chcel by som Vás poprosiť o radu ako skončiť pracovný pomer u svojho zamestnávateľa. Pracovnú zmluvu som podpísal dňa 1.7.2001 ako učiteľ športovej prípravy s úväzkom 11 hod. týždenne na dobu neurčitú v zmysle § 70 ZP pracovný pomer na čiastočný úväzok a § 27 ZP. Tento školský rok som mal 19 hodín týždenného úväzku, nikdy som však nemal plný úväzok. Riadnej dovolenky mám 40 dní a nejakých 20 hod. náhradného voľna, ale od 1.7.2012 si musím čerpať dovolenku. Do nového zamestnania resp. založenie živnosti potrebujem nastúpiť od 1.8.2012. Prosím, poraďte mi ako podať žiadosť o ukončenie pracovného pomeru tak, aby som mohol vykonávať prácu už od 1.8.2012 alebo 25.8.2012.

Poradňa: Pracovný pomer, i keď je so zamestnancom dojednaný kratší pracovný čas, môže skončiť: skončením v skúšobnej dobe, dohodou, výpoveďou a okamžitým skončením.

 

Skončenie počas skúšobnej doby

Počas skúšobnej doby môžu zamestnanec aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvod a toto oznámenie sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť. Ak skúšobná doba už uplynula, skončenie v skúšobnej dobe nepripadá do úvahy.

 

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné len výnimočne a to v prípadoch, ak zamestnávateľ nevypláca mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti, alebo ak je je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca alebo ak podľa lekárskeho zamestnanec ďalje nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

 

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Ak ani jeden z vyššie uvedených spôsobov skončenia pracovného pomeru neprichádza do úvahy, zamestnanec môže požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou. Zamestnávateľ nie je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť,dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, uzatvorený na základe súhlasu oboch zmluvných strán a pracovný pomer na základe dohody zaniká ku dňu, ktorý si zmluvné strany dohodli.

 

Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď je jednostranný právny úkon a pracovný pomer na základe výpovede zaniká až uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť až prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace. Zamestnanec nie je povinný uvádzať dôvody, prečo navrhuje ukončenie pracovného pomeru dohodou alebo prečo dáva výpoveď.

 

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou

Ak zamestnanec nevie s určitosťou, že zamestnávateľ bude súhlasiť s ukončením pracovného pomeru dohodou, je vhodné, ak zamestnávateľovi doručí výpoveď, aby následne od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca začala plynúť výpovedná doba a prípadne počas jej plynutia sa môže pokúsiť o dohodu so zamestnávateľom, lebo skončenie pracovného pomeru dohodou je možné asj počas plynutia výpovednej doby.Ak zamestnanec čerpá počas výpoved doby dovolenku, t.j. ak mu v tom nebránia časové dôvody, Zákonník práce nezakazuje niekoľko pracovný pomerov a ani súbeh pracovného pomeru a výkon živnosti, môže teda začať pracovať aj pre iného zamestnávateľa.

 

02.07.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
02.07.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates