Zníženie počtu zamestnancov

Som zamestnaný vo firme iba od 14.11.2011 a teraz po štyroch mesiacoch ma asi idú prepustiť z dôvodu zmenšenia počtu pracovníkov kvôli kríze. Viem, že je to krátka doba, ale mám nejaký nárok na odstupné alebo niečo?

Poradňa: Spôsobov skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je niekoľko a najjednoduchším je zrejme skončene pracovného pomeru v skúšobnej dobe, kedy môžu zamestnanec aj zamestnávateľ skončiť pracovný pomer bez uvedenia dôvodu na základe oznámenia doručeného druhej zmluvnej strane spravidla tri dni vopred. Skúšobná doba musí byť dojednaná písomne v pracovnej zmluve. Skúšobná doba je najviac tri mesiace ( u zamestnancov na vedúcich pozíciách môže byť až 6 mesiacov) preto nepredpokladáme, že tento spôsob končenia pracovného pomeru bude ešte v prípade pisateľa otázky aktuálny.

 

V otázke nie je uvedený údaj o dobe trvania pracovného pomeru; ak je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, končí uplynutím dojednanej doby, pričom ani jedna ani druhá strana nie je povinná vopred oznámiť svoj úmysel nepredĺžiť zmluvu. Zamestnanec nemá nárok na odstupné.

 

Ak nie je možné použiť ani jeden z prípadov uvedených vyššie, zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou , pričom výpoveď môže byť daná len z dôvodov uvedených v zákone. Ak zamestnávateľ potrebuje znížiť počet zamestnancov, môžeme predpokladať, že vykoná organizačné opatrenie, v dôsledku ktorého sa stane zamestnanec nadbytočným ( § 63 ods. 1 písm. b))

 

Zamestnávateľ môže dať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, ale len za predpokladu, že nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

 

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru ku dňu doručenia výpovede. Dĺžka výpovednej doby je jeden mesiac; výpovedná doba trvá dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov. Ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov, dĺžka výpovednej doby je tri mesiace.

 

Od 1.9.2011 došlo k zrušeniu súbehu výpovednej doby a odstupného. V súčasnosti, ak je daná zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti a zamestnanec pred začiatkom plynutia výpovednej lehoty požiada o skončenie pracovného pomeru, má zamestnanec nárok na odstupné vo výške násobku priemerného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

 

Z uvedeného vyplýva, že ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z vyššie uvedených dôvodov a vy chcete dostať odstupné, ešte pred začiatkom plynutia výpovednej doby musíte požiadať zamestnávateľa, aby s Vami skončiť pracovný pomer dohodou , v tom prípade nebudete počas výpovednej doby pracovať, skončíte pracovný pomer predtým, ako výpovedná doba začne plynúť a dostanete odstupné.

 

V prípade uvedenom v čitateľskej otázke výpovedná doba by trvala jeden mesiac, takžeak sa rozhodnete trvala ukončiť pracovný pomer pred začiatkom plynutia výpovednej doby, máte nárok na jednomesačné odstupné, t.j. 1krát Váš priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa určuje podľa výšky zárobku v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

 

26.03.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
27.03.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin