Skončenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou?

Som na PN a dala som výpoveď zo zamestnania, koncom mesiaca február mi konči výpovedná doba, ozvali sa mi až teraz, ale s tým, že mi poslali dohodu o rozviazaní pracovného pomeru a sú tam voľné miesta z dôvodu... par...........§60 a uzavierajú túto........................ poslali mi to dvakrát, mám podpísať a jedno vrátiť. Mne sa to nezdá správne a takéto dačo nemôžem podpísať, veď ja som dala výpoveď zo zamestnania, výpovedná doba skončila, mali mi poslať potrebné veci a načo toto.

Poradňa: Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplyntím výpovednej doby.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru; ak pracovný pomer zamestnanca ku dňu doručenia výpovede trval menej ako jeden rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.

 

Ak dal zamestnanec výpoveď, nie je potrebné uzatvárať dohodu o skončení pracovného pomeru, jednalo by sa vlastne o duplicitný úkon.

Výpoveď je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru, je to jednostranný prvny úkon a nevyžaduje sa k nej súhlas zamestnávateľa, výpoveď je ale potrebné zamestnávateľovi doručiť. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom a na jej uzatvorenie je potrebný súhlasný prejav vôle zamestnanca aj zamestnávateľa.

 

Doručenie písomností

Zamestnanec doručuje zamestnávateľovi výpoveď v písomnej forme na pracovisku alebo ako doporučenú zásielku poštou. Povinnosť zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne. Ak zamestnanec doručuje výpoveď na pracovisku, jedno písomné vyhotovenie doručí zamestnávateľovi ( v podatelni, priamemu nadriadenému) a na druhom vyhotovení si nechá od osoby preberejúcej písomnosť za zamestnávateľa vyznačiť prevzatie.

 

Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, v praxi často nazývané aj ako zápočtový list a a uviesť v ňom najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, údaje o výške mzdy, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a údaje potrebné pre výpočet podpory v nezamestnanosti.

 

05.03.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
06.03.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates