Strata blízkeho zabolí, no tomuto sa, žiaľ, nevyhnete: Čo môže žiadať zamestnávateľ?

Zomrela nám 91-ročná teta. Bývali sme v jednom spoločnom dvojgeneračnom dome. Z istých dôvodov nám obec kedysi dávno dala dve čísla domu a teta mala trvalý pobyt na inom čísle ako my, no pohreb som vybavoval ja. Na matrike mi vydali potvrdenie pre zamestnávateľa o vybavení pohrebu, druhé potvrdenie o zúčastnení sa na pohrebe mi v deň pohrebu vydal obecný úrad. Oba som ihneď odovzdal zamestnávateľovi, no ten odvolávajúc sa na Zákonník práce §141, ods.3, písmeno d) ("...a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti." ) odo mňa požaduje, aby som mu okrem potvrdenia z matriky a potvrdenia z obecného úradu doložil aj doklad, že daná osoba so mnou žila v jednej domácnosti. Ma zamestnávateľ právo požadovať takýto doklad a čo mám robiť? Čitateľ Anton

Právnička radí: Jednou z dôležitých osobných prekážok v práci  na strane zamestnanca je aj úmrtie rodinného príslušníka alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k okruhu príbuzných vymedzených Zákonníkom práce, no žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti. Zamestnanec má v takomto prípade nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe  a na ďalší deň voľna,  ak obstaráva pohreb týchto osôb

Zamestnanec je  vždy  povinný preukázať zamestnávateľovi existenciu prekážky v práci a jej trvanie. V závislosti od druhu prekážky a skutočnosti, ktorú je potrebné preukázať, zákon stanovuje príslušnému zariadeniu povinnosť vydať takéto potvrdenie.

Pojmy domácnosť alebo  spoločná domácnosť nie sú totožné s významom pojmu trvalý pobyt. Pojem domácnosť definuje Občiansky zákonník a tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Domácnosť je trvalým spotrebným spoločenstvom, v ktorom dve a viacero osôb majú spoločné hospodárenie, z ktorého spolu uhrádzajú výdavky na chod domácnosti.


Mohlo by vás zaujímať: Manžel pre firmu pracoval roky, teraz sa ho chcú kvôli veku zbaviť: Čo robiť?​


Administratívna evidencia spoločného trvalého pobytu nie je rozhodujúca pre posúdenie, či sa jedná o členov osoby zdieľajúce náklady na bývanie s úmyslom žiť natrvalo v určitej spoločnej domácnosti. O rovnakú situáciu sa bude jednať  v prípade životných partnerov, mladých nezosobášených partnerov s trvalým pobytom zapísaným u rodičov a pod. Pojem spoločná domácnosť  sa  aj na účely určenia dedičov zo zákona vykladá tak, že spravidla predpokladá spoločné bývanie, nie však  nevyhnutne spoločný trvalý pobyt

Zákon priznáva zamestnávateľovi oprávnenie vyžadovať od zamestnanca potvrdenie o prekážke v práci. Vzhľadom na pojem domácnosť a jej význam však nie je možné určiť zariadenie alebo inštitúciu kompetentnú takéto potvrdenie vydať, ale je  možné predpokladať, že zamestnávateľ na tento účel bude akceptovať aj čestné vyhlásenie občana alebo najmä v menších obciach môže vydať potvrdenie alebo vyjadrenie  k miestnym pomerom aj obecný úrad

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
04.01.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
4.7/5 (3 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin