Nezamestnaní, pozor: Od mája sa menia podmienky práce na dohodu, na toto sa pripravte

Nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce, môžu v súčasnosti pracovať na základe pracovnej zmluvy, niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru alebo aj na základe rôznych zmlúv podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, pokiaľ ich výška príjmu alebo odmeny nepresiahne 75% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je suma necelých 149 eur.

 

 

Podľa navrhovanej novelizácie zákona o službách zamestnanosti, ktorý bola minulý mesiac prerokovaná v parlamente, sa od mája 2017 predpokladá výrazné sprísnenie v podmienkach zaradenia nezamestnaných do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

Práca na dohodu len 40 dní do roka

Evidovaný uchádzač o zamestnanie bude môcť pracovať len na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak trvanie dohody nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku. Hranica príjmu, ktorý bude môcť nezamestnaný z dohody zarobiť, zostane bez zmeny - na úrovni takmer 149 eur. Uchádzač o zamestnanie bude povinný predložiť uzatvorenú dohodu už pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie, ak v tom čase už pracuje na základe dohody.

Ak k uzatvoreniu dohody dôjde až po zaradení nezamestnaného do evidencie, musí uchádzač predložiť úradu kópiu dohody najneskôr jeden deň pred začatím plynutia doby, na ktorú je dohoda uzatvorená.

Uchádzač o zamestnanie nebude môcť mať uzatvorených viacero dohôd, a to ani s rovnakým zamestnávateľom, ani s viacerými zamestnávateľmi.

 

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nezaradia týchto ľudí

  • Osoby, ktoré pracujú v pracovnom pomere alebo na základe niektorej zo zmlúv podľa Obchodného  zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, a to ani v prípade, ak ich príjem neprekročí 75% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu
  • Osoby, ktoré pracujú na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého pracovali na základe pracovnej zmluvy bezprostredne pred zaradením do evidencie
  • Osoby, ktoré pracujú na dohodu u zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich 6  mesiacoch pred vznikom dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom

Prečítajte si aj: Chcete skončiť v práci dohodou? Na takéto odstupné máte nárok


 Navrhované zmeny vyplývajú z praxe a obchádzania zákona, ku ktorému dochádzalo. Ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu zákona, priemerný počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí počas vedenia v evidencii  vykonávali zárobkovú činnosť na základe dohôd, sa pohyboval okolo 60 tisíc. Údajne sa v takmer všetkých prípadoch okrem priznanej odmeny nelegálne vypláca oveľa vyššia odmena. Kontrola a najmä preukázanie nelegálneho vyplácania mzdy je však problematické. Jedným z argumentov, ktoré podporujú tvrdenia o nelegálne vyplácanej odmene, má byť aj vysoký počet dohôd s oficiálnym vymeriavacím základom nižším ako 50 eur, čo však nemôže pokryť ani dochádzanie na výkon práce.  

Ako sa zmena dotkne nezamestnaných, ktorí v súčasnosti pracujú?

  • Ak evidovaný uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30.4.2017 pracuje na základe pracovnej zmluvy alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, môže túto zárobkovú činnosť vykonávať najdlhšie do 30.6.2017, inak bude z evidencie vyradený.
  • Ak evidovaný uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30.4.2017 pracuje na základe dohody, alebo ak bude pracovať na základe dohody aj po 1.5.2017, je povinný do 9. mája predložiť úradu kópiu tejto dohody, inak bude z evidencie vyradený akonáhle úrad zistí porušenie tejto povinnosti.
  • U evidovaného uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. 4. 2017 pracoval na základe dohody, nebude dôvodom na vyradenie z evidencie, ak je táto dohoda uzatvorená so zamestnávateľom, 
    u ktorého bol bezprostredne pred zaradením do evidencie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo so zamestnávateľom,  ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.
  •  Na uchádzača o zamestnanie, ktorý je súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorených pred 1. májom 2017, sa nevzťahuje  zákaz mať uzatvorených viacero dohôd.

Uzatváranie dohôd sa nemení pri osobách, ktoré nie sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie: trvanie dohody bude aj naďalej možné najviac 1 rok, opätovné uzatvorenie dohody nie je zakázané a výška príjmu z takejto dohody  nie je obmedzená. 


Mohlo by vás zaujímať: Minimálna mzda: Čo všetko by ste o nej mali vedieť?


Zdielať článok na Facebooku
16.03.2017  |  Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
3.1/5 (10 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin