Má zamestnávateľ právo zisťovať, kam idete na dovolenku? Odpoveď vás možno prekvapí

Musí zamestnanec oznamovať miesto pobytu na dovolenke? Pýtala som si dovolenku od svojho nadriadeného a ten mi ju neschválil kvôli tomu, lebo som mu nechcela povedať, čo budem robiť a kde budem počas dovolenky. Nie je to zásah so súkromia? Ako sa mám brániť voči takému prístupu? Čitateľka Katarína

Právnička radí: Zisťovanie miesta pobytu na dovolenke súvisí s ustanovením § 112 ods. 1 Zákonníka práce, v zmysle ktorého má zamestnávateľ  povinnosť nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky. Z uvedeného ustanovenia vyplýva zamestnávateľovi  možnosť zmeniť čerpanie dovolenky alebo zamestnanca dokonca odvolať z dovolenky,  ktorú mu riadne schválil.

Výkon práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu. Konanie zamestnávateľa nemôže byť bezdôvodné, pre zmenu čerpania alebo odvolanie z dovolenky musia existovať závažné dôvody.  Ak v ich dôsledku dôjde k zmene schválenej dovolenky alebo dokonca k odvolaniu z dovolenky, je zamestnávateľ povinný nahradiť náklady, ktoré zamestnancovi  bez jeho zavinenia vznikli (napríklad storno platba alebo platba za zmenu termínu zájazdu v cestovnej kancelárii,  cestovné náklady na návrat z dovolenky).


Prečítajte si tiež: Nepreplatená zvyšná dovolenka: Má na to zamestnávateľ právo?


Ak zamestnávateľ vopred pozná miesta pobytu zamestnanca na dovolenke, môže brať do úvahy predpokladané náklady na návrat  pri určení výšky škody, ktorú môže zamestnanec od zamestnávateľa požadovať v súvislosti so  zmenou alebo odvolaním z dovolenky. Táto skutočnosť zohráva u zamestnávateľa úlohu pri určení, aké opatrenia prijme v prípade vzniku vážnych okolností, ktoré môžu byť dôvodom na odvolania zamestnanca z dovolenky. Ak  dôjde k odvolaniu alebo zmene dovolenky, zamestnávateľa nahrádza zamestnancovi vzniknuté  náklady aj v prípade, ak sa zamestnanec počas dovolenky zdržiaval na inom mieste ako vopred oznámil. Predmetom náhrady budú náklady zamestnanca, ktoré musel vynaložiť a ktoré by nevynaložil, ak by nedošlo k rozhodnutia  zamestnávateľa o zmene alebo odvolaní z dovolenky. 

 Ak zamestnávateľ zisťuje miesto pobytu na dovolenke, nepovažujeme toto konanie za neprimeraný zásah do súkromia zamestnanca,  v niektorých prípadoch sú dokonca opodstatnené aj  podrobnejšie otázky, lebo na  výšku nákladov môže mať vplyv aj to, či zamestnanec počas dovolenky cestuje po určitej krajine, alebo sa zdržiava na jednom mieste a pod.

Zákon neukladá zamestnancovi povinnosť vopred oznámiť zamestnávateľovi miesto pobytu na dovolenke, túto povinnosť má zamestnanec len následne, ak si uplatňuje náhradu škody voči zamestnávateľovi v dôsledku zrušeného alebo zmeneného termínu čerpania dovolenky.

Pri určovaní  dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa aj na oprávnené záujmy zamestnanca. Termín čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ, ale výkon dispozičného oprávnenia nemôže  byť na zneužitý tak, aby účelom výkonu práva nebola realizácia vlastných oprávnených hospodárskych záujmov zamestnávateľa, ale snaha výkonom práva poškodiť zamestnanca.


Prečítajte si tiež: Kto rozhoduje o vašej dovolenke? Takéto práva máte ako zamestnanec


Ak zamestnávateľ neschváli dovolenku len z dôvodu, že zamestnanec neoznámi predpokladané  miesto pobytu na dovolenke, v prvom rade odporúčame situáciu riešiť na pracovisku  s nadriadeným alebo s oddelením ľudských zdrojov, informovať sa aké sú dôvody záujmu zamestnávateľa alebo či dochádza v organizácii k odvolaniu zamestnancov z dovolenky.

S podozrením  na porušenie dodržiavania pracovnoprávnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy sa možno obrátiť na inšpektorát práce, ktorý v prípade pochybenia zamestnávateľa vyvodzuje  zodpovednosť za porušovanie predpisov. 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
06.02.2017  |  Zdroj: Poradňa
Hodnotenie článku:
4.2/5 (4 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin