Šéf mi nechce dať výpoveď, vraj to mám urobiť ja: Neprídem o odstupné?

Mama pracuje vo firme 23 rokov a zamestnávateľ od nej žiada, nech dá výpoveď, keďže zo zdravotných dôvodov nedosahuje požadovaný výkon. Vyjadril sa, že on jej výpoveď nedá, vraj to má urobiť ona alebo môže chodiť pracovať normálne na osem hodín, ale zaplatí jej štyri. Mama je aj na čiastočnom invalidnom dôchodku. Čo má robiť, keď sa rozhodne dať výpoveď, aby dostala aj odstupné? Čitateľka Veronika

Právnička radí: Ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou danou zamestnancom, nevznikne zamestnancovi nárok na odstupné. Preto je potrebné dodržať určitý postup, ak zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu zo zdravotných dôvodov. Nie je potrebné, aby zamestnanec sám dal výpoveď  a zamestnávateľ ho k výpovedi nemôže ani žiadnym spôsobom nútiť. Súčasne je v rozpore so Zákonníkom práce aj ďalšia alternatíva: platiť zamestnankyni mzdu za kratší pracovný čas. Dojednania o mzde a pracovnom čase môžu byť zmenené len dodatkom k pracovnej zmluve.

Ak má zamestnanec zdravotné problémy, ktoré mu  bránia vo výkone práce, je potrebné zdravotný stav spoľahlivo potvrdiť zdravotným posudkom (nepostačuje nález alebo doporučenia od lekára). Z lekárskeho posudku musí vyplývať, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu. V zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu.


Prečítajte si tiež: Invalidita a neschopnosť vykonávať prácu. Ako postupovať?​


Na základe lekárskeho posudku zamestnanec môže požiadať o preradenie na inú prácu. Žiadosť je potrebné  vyhotoviť v písomnej forme, priložiť k nej lekársky posudok a oba tieto doklady riadne zamestnávateľovi doručiť  osobne alebo poštou a vždy s potvrdením prevzatia. Dátum prevzatia žiadosti zamestnávateľom je veľmi dôležitý.

Ak zamestnávateľ nepreradí zamestnanca na inú prácu, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí  byť písomné, musí v ňom byť skutkovo vymedzený dôvod  a samozrejme, musí byť zamestnávateľovi doručené. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Ak zamestnávateľ nemá možnosť preradiť zamestnanca na inú prácu, môže dať zamestnancovi výpoveď  z výpovedného dôvodu podľa ustanovenia §  63 ods. 1 písm. c) , t.j.  ak zamestnanec vzhľadom na  zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou alebo dohodou  z vyššie uvedeného dôvodu, zamestnancovi vznikne nárok na odstupné. Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru aj od spôsobu skončenia pracovného pomeru ( výpoveď alebo dohoda)  a jeho výška je uvedená v ustanovení § 76 Zákonníka práce.  Ak pracovný pomer trval viac ako 20 rokov,  výška odstupného dosahuje štvornásobok až päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.


Prečítajte si tiež: PN a doba určitá: Na toto má zamestnávateľ právo


Súčasne upozorňujeme, že ak je zamestnankyňa invalidná, je potrebné túto skutočnosť oznámiť zamestnávateľovi a preukázať ju rozhodnutím o invalidnom dôchodku, aby zamestnanec mohol požívať ochranu, na ktorú má podľa Zákonníka práce nárok. Zamestnanec so zdravotným postihnutím  je uznaný za invalidného, ak svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku. Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e) Zákonníka práce, t.j, ak sa zrušuje zamestnávateľ a ak sa jedná o výpoveď z disciplinárnych dôvodov.

Záverom upozorňujeme, že zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
14.03.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: Thinkstockphotosom.com
Hodnotenie článku:
4.0/5 (3 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin