Nedostali ste výplatu? Takto zamestnávateľa donútite platiť

Môj zamestnávateľ pravidelne mešká s výplatou, niekedy aj tri mesiace. Ako ho donútiť, aby si plnil svoje povinnosti? Môžem ho niekde nahlásiť? Ak áno, kde? Čitateľka Dagmara

Právnička radí: Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak, t.j, mzda napr. za  január je splatná  v posledný februárový deň. Ak je zamestnávateľ v omeškaní s vyplatením mzdy, zamestnanec má nárok na úrok z omeškania. Nevyplatenie mzdy v dojednanom termíne je porušením predpisov na strane zamestnávateľa a zamestnanec sa môže sťažovať na inšpektoráte práce alebo dať podnet. Sťažnosťou sa možno domáhať ochrany svojich práv a poukázať na porušenie právnych predpisov, ktoré boli porušené. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu na pracovisku inšpektorátu, faxom alebo e- mailom. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa a musí z nej byť zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Z uvedeného vyplýva, že v sťažnosti je potrebné popísať všetky okolnosti a prípadne uviesť alebo priložiť podklady, ktoré preukazujú tvrdenia sťažovateľa. Podnetom je podanie poukazujúce na porušovanie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov. Podnet možno podať rovnakým spôsobom ako sťažnosť.

Inšpektorát práce môže zamestnávateľovi uložiť povinnosť  doplatiť  omeškanú mzdu a uložiť mu pokutu, ale jeho rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie súdu, ktorým súd prikáže zamestnávateľovi vyplatiť  dlžnú sumu.


Prečítajte si tiež: Zamestnávateľ sa sťahuje: Ako postupovať, aby ste na to nedoplatili?


Zamestnanec má aj inú možnosť, a to podať na polícii trestné oznámenie, lebo nevyplatenie mzdy a odstupného je trestným činom, pokiaľ v tom čase na vyplatenie mzdy existovali peniaze, ktoré neboli nevyhnutne potrebné na prevádzku zamestnávateľa. V rámci trestného konania si môže zamestnanec uplatniť sumu, ktorú mu je zamestnávateľ dlžný, ako sumu náhrady škody. Zdôrazňujeme, že o trestný čin sa jedná, len ak v čase vyplatenia mzdy mal zamestnávateľ  na účte prostriedky na výplatu, ktoré neboli nevyhnutne potrebné na základnú prevádzku spoločnosti. 

Trestné oznámenie možno podať na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, jasne opísať celý skutok, prípadne priložiť aj potrebné listiny, dôkazy. Trestné oznámenie možno podať písomne ale aj ústne do zápisnice na polícii. Ak podáva trestné oznámenie zamestnanec, ktorému vlastne vznikla nevyplatením mzdy škoda, ako poškodený môže žiadať súd, aby mu voči páchateľovi trestného činu priznal náhradu škody.


Prečítajte si tiež: Pracujete viac alebo máte menší plat ako vaši kolegovia? Zamestnávateľ má na to právo


Nevyplatenie mzdy je súčasne  dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru, ak je zamestnávateľ v omeškaní s platením splatnej mzdy o viac ako 15 dní. V zmysle ustanovenia
§ 69 Zákonníka práce, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. t.j. ak bude dôvodom okamžitého skončenia omeškanie zamestnávateľa s výplatou mzdy za január, ktorá je splatná do konca februára., od 15. 3. sa zamestnávateľ dostáva do omeškania s platením výplaty a zamestnanec sa o tomto dôvode dozvie okamžite a do jedného mesiaca môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Zamestnanec sa môže domáhať vyplatenia mzdy aj v občianskom súdnom  konaní  na základe návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
22.02.2016  |  Zdroj: Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
2.0/5 (2 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin