Zákonník práce od 1. januára: Najväčšie zmeny nastanú pri agentúrnom zamestnávaní (aktualizované)

Nový rok prinesie mnohým agentúrnym zamestnancom viac istoty a lepšie podmienky zamestnávania, ktoré pre nich vyplývajú zo zmeny Zákonníka práce.Nový rok prinesie mnohým agentúrnym zamestnancom viac istoty a lepšie podmienky zamestnávania, ktoré pre nich vyplývajú zo zmeny Zákonníka práce. Zdroj: thinkstock.com

Nový rok prinesie mnohým agentúrnym zamestnancom viac istoty a lepšie podmienky zamestnávania. Vyplýva to zo zmien v Zákonníku práce, ktoré budú platné od 1. januára 2015.

Agentúrne zamestnávanie predstavuje flexibilný spôsob dočasného doplnenia pracovných síl, ale táto flexibilita je v praxi časti zneužívaná a spôsobuje neistotu vo vzťahu medzi zamestnancom, užívateľským zamestnávateľom a agentúrou. Trvanie pracovného pomeru agentúrneho zamestnanca je v súčasnosti často dojednané spôsobom  „na dobu trvania  dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi“.

Agentúra a užívateľský zamestnávateľ teda majú možnosť kedykoľvek jednostranne ukončiť trvanie pracovného pomeru a postavenie zamestnanca je nerovnovážne, nemá možnosť sa o skončení vopred dozvedieť,  nemá možnosť tento stav ovplyvniť, neexistuje žiadna povinnosť užívateľského zamestnávateľa alebo agentúry zamestnanca vopred upozorniť na plánované skončenie dočasného pridelenia. Pracovný pomer sa tým stáva nevyvážený, lebo zamestnanec spravidla nemá možnosť ukončiť pracovný pomer podobným spôsobom.  Zamedziť tomuto stavu si kladie za cieľ novela Zákonníka práce.

Agentúrny zamestnanec: Pracovná zmluva vymedzená dátumom jeho skončenia

Od začiatku roka 2015, trvanie pracovného pomeru medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom bude musieť byť vymedzené dátumom jeho skončenia (t. j. nestačí uviesť, že pracovný pomer sa skončí dňom skončenia dočasného pridelenia). Ak sa zamestnanec stane nadbytočným z dôvodu skončenia dočasného pridelenia užívateľského zamestnávateľa pred uplynutím dojednanej doby, trvania pracovného pomeru s agentúrou, ide o výpovedný dôvod na strane agentúry (výpoveď z dôvodu nadbytočnosti) a zamestnanec bude mať nárok na odstupné tak, ako ostatní zamestnanci v pracovnom pomere, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Agentúrny zamestnanec: Dočasné pridelenie zamestnanca najdlhšie na 24 mesiacov

Novela  Zákonníka práce zavádza obmedzenie dĺžky dočasného pridelenia zamestnanca najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi bude možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát; to platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi. Za opätovné pridelenie sa považuje pridelenie, ktorým má byť zamestnanec opäť dočasne pridelený k rovnakému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho pridelenia.  Opätovne dohodnuté dočasné pridelenia od 1. mája 2013 do 31. decembra 2014  sa započítavajú do prípustného počtu štyroch dočasných pridelení počas 24 mesiacov,  takže agentúry dočasného zamestnávania budú musieť zohľadniť toto obmedzenie už pri ďalších dočasných prideleniach dojednávaných v roku 2015 so svojimi existujúcimi zamestnancami.

Ak dôjde k dočasnému prideleniu v rozpore s týmito obmedzeniami, zaniká priamo zo zákona pracovný pomer medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Pracovné podmienky takéhoto zamestnanca sa budú primerane spravovať dohodou o dočasnom pridelení.

Agentúrny zamestnanec: Doplatenie rozdielu mzdy

Ďalšou významnou zmenou na ochranu  agentúrnych zamestnancov, ktorá platí od januára 2015, je povinnosť užívateľského zamestnávateľa doplatiť pridelenému zamestnancovi rozdiel mzdy v prípade, že agentúra dočasného zamestnávania neposkytla dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa.

Pracovná agentúra: Pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere

Agentúra môže dočasne prideliť na výkon práce  k inému zamestnávateľovi len zamestnanca v pracovnom pomere (pracujúceho na  základe pracovnej zmluvy)  a nie brigádnika, ktorého agentúra zamestnáva na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Skončenie dohody s brigádnikom je však jednoduchšie, ako skončenie pracovnej zmluvy  a agentúry často obchádzali toto ustanovenie zákona tým spôsobom, že zamestnávali brigádnikov, ktorých posielali pracovať k užívateľským zamestnávateľom, pričom tieto plnenia vyúčtovali užívateľským zamestnávateľom ako poskytovanie služieb. Týmto praktikám má od nového roka zabrániť ustanovenie Zákonníka práce, podľa ktorého, za dočasné pridelenie sa považuje aj výkon práce zamestnancom dočasnej agentúry  pre právnickú alebo fyzickú osobu, ak táto fyzická alebo právnická osoba ukladá zamestnancovi úlohy, riadi  a kontroluje jeho činnosť  a dáva mu na tento účel príkazy, činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch tejto právnickej alebo fyzickej osoby a prevažne je pracovnými prostriedkami alebo na jej zariadeniach a ide o činnosť, ktorý má táto fyzická alebo právnická osoba v predmete podnikania.

Niektoré pozmeňovacie návrhy  Zákonníka práce, ktoré sú navrhované od januára 2015, neboli schválené.

Čo sa do zákona nedostalo:

  1. Zrušenie charakteristík stupňa náročnosti práce, od ktorých sa odvíjajú aj minimálne mzdové nároky zamestnancov.
  2. Zrušenie zaradenia dopravných predpisov medzi predpisy z oblasti BOZP; zamestnávateľ bude stále povinný školiť a testovať zamestnancov, ktorí pri práci môžu používať služobné vozidlá, zo znalostí dopravných  predpisov, i keď sú zamestnanci, držitelia vodičského oprávnenia povinní tieto predpisy poznať.
  3. Vzdanie sa časti dovolenky nad rozsah 4 týždňov v prospech iného zamestnanca.

Aktuálna informácia:

Prezident SR Andrej Kiska nepodpísal parlamentom schválenú novelu Zákonníka práce a dňa 19. decembra 2014 ju vrátil na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR.

Viac o téme: Zákon Zákonník práce Zamestnávanie Agentúrne zamestnávanie Január 2015
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: red., Foto: Thinkstock.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy