Chlad na pracovisku. Aká je optimálna teplota?

Povinnosťou zamestnávateľa na pracovisku je zabezpečiť pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky.Povinnosťou zamestnávateľa na pracovisku je zabezpečiť pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky. Zdroj: thinkstock.com

Pracujem v kancelárii, v ktorej je v zime okolo 16 až 18 stupňov. Nie je to nízka vnútorná teplota na pracovisku?

Povinnosťou zamestnávateľa na pracovisku je zabezpečiť pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky. Ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13° C, ide o chladné obdobie roka.

Zamestnávateľ musí dbať na ochranu zdravia zamestnancov pred záťažou chladom. Na pracoviskách s trvalým výkonom práce je preto povinný zabezpečiť dodržiavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy a pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom a zabezpečiť  vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom alebo chladom.

Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č.544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, podľa druhu vykonávanej práce rozlišujeme štyri triedy práce a k nim prislúchajúce stanovené prípustné mikroklimatické podmienky na pracovisku:

Trieda práce 1a

Je bežnou administratívnou prácou, ide o prácu posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou ako je písanie na počítači, triedenie drobných predmetov a pod.

Optimálna (prípustná) teplota pre chladné obdobie roka: 20-24°C (18-26°C).

Trieda práce 1b

Zahŕňa najmä riadenie osobného motorového vozidla, práca postojačky občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien (predavači, montéri, opracovanie malých dielov a pod.).

Optimálna (prípustná) teplota pre chladné obdobie roka: 18-21°C (15-24°C).

Trieda práce 1c

Je práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov) ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov a pod.).

Optimálna (prípustná) teplota pre chladné obdobie roka: 15-20°C (12-22°C).

Optimálna (prípustná) teplota pre teplé obdobie roka: 20-24°C (17-26°C).

Trieda práce 2

Je stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve – omietanie a pod., záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien), chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h.

Optimálna (prípustná) teplota pre chladné obdobie roka: 9-18°C (6-20°C).

Trieda práce 3

Zahŕňa intenzívnu prácu ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie), tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Trieda práce 4

Je veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Ilustračné foto Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Pitný režim pri záťaži chladom

Pri zvýšenej záťaži chladom musí zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov teplota 4 stupne °C a nižšia, a pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 4 stupne °C.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pri záťaži chladom najmenej pol litra teplého nápoja za pracovnú zmenu [odsek 2 písm. a) a b)] a primeranú teplotu poskytovaných nápojov. 

Povinnosti zamestnávateľa na (polo)otvorenom pracovisku

Zamestnanci môžu vykonávať práce pri nižšej teplote na otvorenom a polootvorenom pracovisku, ako aj v uzavretých priestoroch, v ktorých sa nízka teplota musí udržiavať z technologických dôvodov.

Ak zamestnanec pracuje na pracovisku s teplotou 10°C až 4°C, zamestnávateľ mu musí zabezpečí ohrievareň a ak klesne teplota pod 4°C, zamestnávateľ musí zabezpečiť ohrievareň s vybavením na prehrievanie rúk a ochranný odev. Ohrievareň je priestor, v ktorom teplota dosahuje aspoň 22°C a je vybavený sedacím nábytkom, stolmi a vešiakmi na pracovný a ochranný odev. Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanec s nechránenou pokožkou nevykonával prácu na pracovisku s teplotou nižšou ako -30°C.

Nároky zamestnanca - prekážky v práci zo strany zamestnávateľa

Situácia, kedy zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, sa označuje ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa a je upravená v ustanovení § 142 Zákonníka práce. Ak zamestnanec nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, poskytne mu zamestnávateľ náhradu mzdy najmenej 50% jeho priemerného zárobku. Nepriaznivé poveternostné vplyvy majú vplyv a môžu znemožniť výkon práce najmä pracovníkov v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve tým spôsobom, že zamestnanci nemôžu riadne vykonávať svoju prácu.

Ilustračné foto Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Doprava do práce a nepriaznivé počasie

Nepriaznivé počasie môže spôsobiť aj problém v doprave, v dôsledku ktorých zamestnanec nemôže prísť do práce. Túto situáciu označujeme ako prekážky v práci na strane zamestnanca.

Ak sa zamestnanec so zdravotným postihnutím, ktorý využíva individuálny dopravný prostriedok, nemôže dostať do práce, t.j., má znemožnenú cestu do zamestnania, z poveternostných dôvodov, zamestnávateľ mu poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň.

Ak nastane nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom.

Viac o téme: Zima Kancelária Pracovisko Teplota Chlad Podmienky práce
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy