Pre zamestnávateľov! Podmienky zamestnávania brigádnikov a nezamestnaných

Plánujem zamestnať 6 ľudí na cca. päť dní. Musím ich zahlásiť na úrad práce? Hoci ide o krátku dobu zamestnávania, v akej výške budem platiť za nich odvody? Ide o študentov. Môžu byť na dohodu zamestnané aj osoby, ktoré sú na úrade práce?

 

Zamestnávanie študentov

Poradňa: So študentom, žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov je možné uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov. Na základe tejto dohody môžu vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však na 12 mesiacov.

Ak je pracovnoprávny vzťah založený  na dohode o brigádnickej práci študentov, povinne verejné zdravotné poistenie študent ani zamestnávateľ neplatí. Študenti pracujúci na dohodu sú však povinne dôchodkovo poistení a poistné za nich odvádza zamestnávateľ, ktorý je povinný ich prihlásiť do Sociálnej poisťovne, ohlasovať zmeny aj ukončenie dohôd.

Študent aj zamestnávateľ musia platiť z celého príjmu (odmeny) študenta poistné. Dôchodkové poistenie platí študent vo výške 7 percent a zamestnávateľ (vrátane rezervného fondu solidarity) vo výške 21,75 percent. Okrem dôchodkového poistenia za študenta vždy zaplatí zamestnávateľ z vymeriavacieho základu aj 0,8 % úrazové poistenie a 0,25 % garančné poistenie. Zamestnávateľ teda celkovo odvedie poistné vo výške 22,80 percent z príjmu študenta. Študent sám poistné neplatí. Sociálnej poisťovni ho za študenta odvádza zamestnávateľ.

Za dohodárov – študentov nie je potrebné platiť odvody ak:

  • pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta mladšieho ako 18 rokov nepresiahol sumu 68 eur
  • pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem študenta nad 18 rokov nepresiahol 159 eur

Podľa paragrafu 228 ods. 2 Zákonníka práce je neoddeliteľnou súčasťou dohody potvrdenie štatútu študenta, ale ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka, toto potvrdenie sa  nevyžaduje. Ide o sústavnú prípravu študenta na povolanie. Je to aj obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktorý bol vykonaný v tom istom kalendárnom roku, v ktorom dieťa získalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Zamestnávanie nezamestnaných

Počas evidencii na ÚPSVaR  môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75%  zo sumy životného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje  výška mzdy alebo odmeny. Skutočnosť o výške mzdy alebo odmeny preukazuje  uchádzač o zamestnanie za uplynulý mesiac v termíne, ktorý  určí úrad práce. Prijem sa preukazuje mesačne potvrdením zamestnávateľa o dosiahnutí mzde, odmeny za výkon zárobkovej činnosti. Výška zárobku ktorú uchádzač môže zarobiť podľa vyhlášky  je 148,57 € brutto. Týka sa to aj viacerých dohôd, ktorých výška nesmie prekročiť túto sumu.

Nezamestnaný môže na základe dohody o pracovnej činnosti pracovať maximálne 10 hodín týždenne alebo podľa dohody o vykonaní práce maximálne 350 hodín do roka. Ak ide o pravidelný príjem, firma mu zo mzdy strhne odvody na dôchodkové, nemocenské a zdravotné poistenie. Ak ide o nepravidelný príjem platí zráža sa mu dôchodkové a zdravotné poistenie.

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk.

Zdielať článok na Facebooku
20.08.2014  |   Text: ami, Zdroj: UPSVaR, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
1.3/5 (3 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin